6 czerwca 2023

VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Giętkie Pióro”.

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zaprasza do udziału w organizowanym po raz ósmy Ogólnopolskim Konkursie Literackim dla młodzieży o Nagrodę Giętkiego Pióra.

W 2023 roku źródłem inspiracji dla młodych adeptów pisarstwa jest twórczość naszego wieszcza – Adama Mickiewicza (225 rocznica urodzin Mistrza).

Celem konkursu jest popularyzacja kreatywnego pisarstwa wśród młodzieży w oparciu o twórczość polskich wybitnych przedstawicieli sztuki słowa. Dotychczas, konkursy były dedykowane: Henrykowi Sienkiewiczowi (2016), Josephowi Conradowi Korzeniowskiemu (2017), Zbigniewowi Herbertowi (2018), Stanisławowi Wyspiańskiemu (2019), Karolowi Wojtyle (2020), Stanisławowi Lemowi (2021) i w 2022 – Bolesławowi Prusowi.

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zgłoszenia do I etapu konkursu: do 16 czerwca 2023 r.

Więcej informacji na stronie https://gietkiepioro.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.