9 stycznia 2023

Szlaki Nadziei. Odyseja wolności – zapisy na I edycję szkolenia w roku szkolnym 2022/2023

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Cykl jest podzielony na dwie części prowadzone w rocznych odsłonach. Każda z nich zostanie zakończona w czerwcu, odpowiednio 2023 i 2024 r. wręczeniem zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu lub certyfikatów – dla osób, które spełnią dodatkowe wymagania. W ramach wykładów i warsztatów nauczyciele wzbogacą swoją wiedzę, poznają materiały edukacyjne IPN i narzędzia multimedialne. Prowadzący przypomną o wysiłku zbrojnym Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej oraz omówią, wspólnie z nauczycielami, losy ludności cywilnej ewakuowanej z ZSRS wraz z armią gen. Andersa.

Rozpoczynamy zapisy na I edycję szkolenia w roku szkolnym 2022/2023. Nabór na szkolenie odbywa się jedynie poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres mailowy: jerzy.rudnicki@ipn.gov.pl do dnia 3 lutego 2023 r. 

Bardzo prosimy, by formularz wypełnić elektronicznie (na komputerze), następnie wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać na podany wyżej adres mailowy. Szkolenia będą się odbywały w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym im. Kornela Morawieckiego ul. Długosza 48 we Wrocławiu w godz.10.00-14.00.

Termin szkoleń: 3 marca oraz 24 marca.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na szkoleniach, kolejność zgłoszeń decyduje o wpisaniu na listę uczestników.

*Uczestnicy na zakończenie cyklu otrzymają pakiety edukacyjne oraz zaświadczenia potwierdzające udział. Po spełnieniu dodatkowych wymagań nauczyciele mogą uzyskać certyfikat. By otrzymać certyfikat należy być obecnym na wszystkich warsztatach jeden scenariusz lekcji przygotowany w oparciu o zdobytą wiedzę i uzyskane materiały podczas szkolenia do 14 kwietnia 2023 oraz przesłać na adres: jerzy.rudnicki@ipn.gov.pl . Szkolenia odbywają się w ramach porozumienia podpisanego w 2016 r. przez Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Program szkoleń:

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.