23 stycznia 2024

Spotkanie minister Barbary Nowackiej z pełniącymi obowiązki kuratorów oświaty.

W piątek 19 stycznia 2024 r., w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbyło się spotkanie minister Barbary Nowackiej z pełniącymi obowiązki kuratorów oświaty. – Nasze spotkanie służy wymianie informacji i doświadczeń w poszczególnych województwach – powiedziała minister Nowacka otwierając spotkanie.

W czasie spotkania podsumowano dotychczasowe działania podejmowane przez p.o. kuratorów oświaty. Rozmawiano też o dostępności kuratoriów, ich właściwej roli w systemie edukacji, a także przestrzeganiu praw ucznia i wyzwaniach na najbliższe miesiące.

Zmiany personalne w kuratoriach były priorytetem nowego kierownictwa MEN. W ciągu pierwszego miesiąca odwołano wszystkich szesnastu kuratorów, do których pracy były liczne zastrzeżenia. Obecnie pełniący obowiązki kuratorów mogą startować w konkursach na kuratorów, które będą ogłaszane przez wojewodów.

W spotkaniu, obok minister Nowackiej, wzięli udział pozostali członkowie kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.