13 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach osoby zainteresowane pełnieniem roli trenera-koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego.

ORE

W ramach projektu zakłada się przeszkolenie od kwietnia do 20 czerwca 2018 roku  w miastach wojewódzkich 500 trenerów. Udział w szkoleniu i materiały są bezpłatne. Trenerzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.

Wymogiem niezbędnym przy rekrutacji jest zamieszkanie i zatrudnienie kandydata w  powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora.  W pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby:

  1. zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
  2. będące nauczycielami kształcenia zawodowego, zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadające ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, kursy i szkolenia
    z doradztwa zawodowego prowadzone przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz inne instytucje szkoleniowe ),
  3. posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego, pracujące w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, tj. Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum, Szkoła Policealna dla młodzieży,
  4. będące nauczycielami kształcenia zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia),
  5. pracujące w publicznych wojewódzkich i powiatowych placówkach doskonalenia nauczycieli, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
  6. będące nauczycielami kształcenia zawodowego zatrudnionymi w wymienionych placówkach, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia).

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów wymienionych w Załączniku nr 2 osobiście do Kuratorium Oświaty z siedzibą we Wrocławiu lub za pośrednictwem poczty w terminie do 28 lutego 2018 r. na adres: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie – trener. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres  do dnia 28 lutego 2018 r.

Pełna informacja zawarta jest w poniższych załącznikach:

Załącznik nr 1. Ogłoszenie

Załącznik nr 2. Wymagania wobec kandydatów na trenerów – koordynatorów zewnętrznego wsparcia oraz kryteria oceny.

Załącznik nr 3. Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 4. Deklaracja współpracy

Załącznik nr 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu

Idź do góry