4 listopada 2019

Konferencja inaugurująca projekt Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń

Konferencja inaugurująca projekt Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń

Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk oraz Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej Małgorzata Henglewska wzięli udział w konferencji inaugurującej projekt Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń, która odbyła się 30 października br. w Liceum Ogólnokształcącym nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu.

Głównym celem projektu Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń jest stworzenie modelu szkoły, w której będą podnoszone kompetencje nauczycieli oraz rozwijane będą u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne tzn. transversal skills, niezbędne na rynku pracy.

Miasto Wrocław przystąpiło do projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (jako realizator z ramienia Miasta Wrocław) w partnerstwie z Uniwersytetem Wrocławskim, Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną oraz Gminą Długołęka rozpoczęło wdrażanie Projektu. Powstanie Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń dla województwa dolnośląskiego, jako wzorcowa placówka w skali kraju, wspierająca w codziennej pracy obecnych i przyszłych nauczycieli. Będą w niej działać 4 wzorcowe pracownie: przyrodnicza, matematyczna oraz informatyczna w LO nr X oraz pracowania językowa w SP nr 83.

Pracownie będą prowadzone przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli. Wyposażone będą w niezbędne nowoczesne pomoce dydaktyczne, służące nauczycielom w doskonaleniu ich umiejętności merytoryczno-metodycznych. Wsparcie otrzymają nauczyciele Szkoły Ćwiczeń oraz ze szkół współpracujących tj.:

  1. a) 7 szkół z terenu miasta Wrocławia, w tym:

– 2 szkoły wiodące (LO nr X im. Stefanii Sempołowskiej, SP nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu);

– 5 szkół współpracujących (SP nr 6, SP nr 8, SP nr 50, SP 98, Zespół Szkół Logistycznych).

  1. b) 2 szkoły współpracujące z terenu wiejskiej Gminy Długołęka:

– ZLG w Długołęce;

– SP w Kiełczowie.

W ramach opracowanego modelu szkoły ćwiczeń, projektem objęte zostaną następujące przedmioty: matematyka, nauki przyrodnicze, języki obce oraz informatyka. Dodatkowo zostaną stworzone wzorcowe materiały dydaktyczne rozwijające kluczowe kompetencje z zakresu: ICT, rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Konferencja inaugurująca projekt Dolnośląska Szkoła ĆwiczeńKonferencja inaugurująca projekt Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń

Idź do góry