22 czerwca 2022

Komunikat, dla osób zamierzających prowadzić niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego, w sprawie opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów określonych w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)

Komunikat:

dla osób zamierzających prowadzić niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego w sprawie opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów określonych w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)

Wnioski o wydanie opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 168 ust. 4 pkt
3 lit. a, b i ca oraz zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe składają osoby fizyczne lub prawne prowadzące lub zamierzające prowadzić niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego, w przypadku:

 1. zamiaru założenia niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego (podstawa prawna: art. 168 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe),
 2. wprowadzania dla niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego zmian w danych zawartych w zgłoszeniu powstałych po wpisie do ewidencji, które mają wpływ na spełnienie wymogów określonych w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca ustawy Prawo oświatowe.

Dolnośląski Kurator Oświaty wydaje opinię, o której wyżej mowa, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez osobę zamierzającą prowadzić niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca ustawy Prawo oświatowe.

Dokumentacja przedstawiana Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty zależy od rodzaju wniosku.

Wzory wniosków składanych do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca ustawy Prawo oświatowe przy:

 1. zakładaniu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego – Wzór wniosku nr 1(DOC, 40KB)
 1. dokonywaniu zmian danych zgłoszonych do ewidencji, które mają wpływ na spełnienie wymogów określonych w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca ustawy Prawo oświatowe (niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego) – Wzór wniosku nr 2 (DOC, 59KB)

Uwaga: Osoba prowadząca niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego w przypadku dokonywania większej liczby zmian składa jeden wniosek, w którym wpisuje wszystkie planowane zmiany.

Do wniosku należy dołączyć załączniki wymienione we wzorach wniosków.

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.