23 czerwca 2021

Jubileusz 75-lecia Oświaty Rolniczej i 65-lecia Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie

Bożków

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk uczestniczył 18 czerwca 2021 r. w uroczystościach   zorganizowanych  przez Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie. Były to Jubileusz 75-lecia Oświaty Rolniczej  i 65-lecia istnienia szkoły.

Oba jubileusze stały się przyczynkiem do wyjątkowej uroczystości  poprzedzonej okolicznościową mszą w miejscowym kościele. Po niej wszyscy uczestnicy na czele z orkiestrą dętą udali się w korowodzie na boisko szkolne, gdzie odbyła się plenerowa akademia. Rozpoczął ją polonez  w wykonaniu uczniów. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego szkoły noworudzka orkiestra dęta wykonała  hymn narodowy. Dyrektor szkoły  Józef Kochniarczyk przywitał wszystkich zebranych, podziękował przybyłym gościom za ich obecność i uświetnienie  uroczystości przebiegającej  pod hasłem ,,Spotkanie przeszłości z przyszłością oraz młodości z doświadczeniem”.

Uroczystość była okazją do uhonorowania grupy osób Medalami Zasłużonego dla Rolnictwa i Medalami Przyjaciół DZS w Bożkowie oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

Część artystyczną uświetniły występy taneczne i wokalne uczniów.

BożkówBożkówBożkówBożków

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.