4 stycznia 2021

Informacja dla dyrektórów klas I-III i nauczycieli szkół specjalnych dotycząca badania na obecność koronawirusa.

Nawiązując do korespondencji przesłanej 31.12.2020 r. zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie – stosownie do dyspozycji GIS – zbieranych danych o adres zamieszkania wg wzoru załączonej tabeli.

Szkoła podstawowa/Szkoła specjalna nr ……. w…………………………………

(tu należy podać pełną nazwę szkoły z adresem i nr telefonu do kontaktu)

 

Lp. Imię i nazwisko Nr PESEL Adres zamieszkania Nr telefonu do kontaktu
1
2
3

 

Jednocześnie nauczyciele, którzy zadeklarowali udział w badaniu muszą złożyć oświadczenie o zgodzie na badanie i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru przesłanego w załączniku. Oświadczenia te powinny być – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych – dostarczone do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W przypadku przekazywania danych w postaci elektronicznej konieczne jest zapewnienie ochrony przekazywanych danych w postaci np. szyfrowania plików elektronicznych. Hasło do pliku należy przekazać do PSSE  odrębnie.

Dane te – jak wskazano we wczorajszym piśmie – powinny być dostarczone do PSSE do 4 stycznia 2021 r.

Zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych – badanie w kierunku wirusa SARS-CoV-2

Idź do góry