12 stycznia 2017

Zasady przyjmowania do szkół uczniów polskich powracających z zagranicy oraz cudzoziemców

Informujemy, iż kwestie związane z kształceniem cudzoziemców w polskim systemie oświaty regulują m.in. następujące akty prawne:

 

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., a w szczególności art. 35 i art. 70 (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483)
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1943
  z późn.zm.), a w szczególności art. 94a i 94aa
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1453)
 • ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 573 z późn. zm.)
  o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. (t.j. Dz.U.
  z 2014 r., poz. 263) w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz.U.
  z 2013 r., poz. 532)  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 Przydatne adresy internetowe:

(przewodnik dla rodziców i nauczycieli, informacje o polskim systemie edukacyjnym
w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim) biblioteka cyfrowa

 • Ośrodek  Rozwoju Edukacji w Warszawie – www.ore.pl

 

Folder z konferencji – działania antydyskryminacyjne w szkołach, kształcenie dziecka cudzoziemskiego

Idź do góry