14 października 2022

XVII Olimpiada Informatyczna Juniorów

Szanowni Państwo,

19.09.2022 rozpoczęła się rejestracja uczestników XVII Olimpiady Informatycznej Juniorów 2022/2023. Pierwszy etap OIJ rozpocznie się już 26.09.2022 i potrwa do 5.01.2023. W tym roku zasady rejestracji uległy uproszczeniu w celu ułatwienia startu uczennicom i uczniom. Szkoły, jako jednostki, nie muszą już zgłaszać chęci uczestnictwa w olimpiadzie. Rejestracji dokonują wyłącznie uczniowie za pośrednictwem Internetu, wskazując przy tym szkołę, do której uczęszczają.

Na stronie olimpiady dostępny jest plakat informujący o Olimpiadzie https://oij.edu.pl/news/oij17/oij17-plakat/. Plakat może posłużyć do lepszego poinformowania rodziców i zachęcenia uczniów do startu w konkursie.

Poniżej znajdą Państwo wszystkie podstawowe informacje dotyczące XVII OIJ i jej przebiegu.

1) Rejestracja uczestników XVII OIJ jest możliwa na stronie: https://oij.edu.pl/oij17/rejestracja/. Rejestracja jest dostępna przez cały czas trwania I etapu XVII OIJ.

2) Olimpiada jest konkursem indywidualnym skierowanym do wszystkich uczennic i uczniów szkół podstawowych zainteresowanych tematyką informatyczną.

3) Pierwszy etap OIJ rozpocznie się już 26.09.2022 i potrwa do 5.01.2023. Będzie on polegać na samodzielnym, zdalnym rozwiązywaniu zadań programistycznych przez zarejestrowanych uczestników OIJ oraz na teście wiedzy informatycznej, który odbędzie się w szkole ucznia (pod opieką nauczyciela) dnia 27.10.2022. Sześć zadań programistycznych podzielonych będzie na dwie grupy. Zadania otwarte pozwolą uczniom na zdalne zapoznanie się z wynikiem i ewentualne wprowadzenie poprawek. Wyniki zadań w formule zamkniętej uczniowie poznają dopiero po zakończeniu I etapu OIJ. Zadania mogą być rozwiązywane przez cały czas trwania I etapu. Do zdobycia jest 600 punktów za zadania programistyczne i 200 punktów za test wiedzy. Uczniowie samodzielnie decydują, które zadania podejmą się rozwiązać i czy będą uczestniczyć w teście. Podjęcie się wszystkich wyzwań zwiększa ich szansę na awans do II etapu OIJ.

4) Szczegółowy terminarz zawodów można znaleźć na stronie: https://oij.edu.pl/oij17/terminarz/

5) Zasady organizacji zawodów i ich regulamin dostępne są na stronie: https://oij.edu.pl/oij17/przepisy/

6) Informacje dla uczennic i uczniów dotyczące tego jak wystartować w Olimpiadzie, dlaczego warto to zrobić oraz przewodnik po XVII OIJ można znaleźć tutaj: https://oij.edu.pl/zawodnik/start/

7) Komitet Główny Olimpiady skontaktuje się ze wszystkimi szkołami, których uczniowie zarejestrowali się jako uczestnicy OIJ w celu potwierdzenia, że uczą się oni we wskazanych jednostkach i w celu przygotowania testu wiedzy informatycznej.

Olimpiada Informatyczna Juniorów jest olimpiadą przedmiotową, która działa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002, nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.