29 grudnia 2022

XVI Olimpiada Mediewistyczna

XVI Olimpiada Mediewistyczna jest organizowana przez Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Akademicka” w Legnicy oraz Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Obejmuje swoim zakresem wiedzę o szeroko pojmowanej historii średniowiecza, w tym również historii sztuki, literatury, archeologii. Uczestnikiem olimpiady może być każdy uczeń szkoły dla młodzieży, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, a za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady także uczeń innej szkoły. W terminie do 10 lutego 2023 r. przeprowadzane będą zawody I stopnia według zasad określonych przez nauczycieli historii uczących w danej szkole. Kolejny etap olimpiady odbędzie się 16 marca 2023 r. w wyznaczonych przez organizatora olimpiady miejscach. W naszym województwie – w Liceum Ogólnokształcącym nr XIII we Wrocławiu. Finał zawodów, składający się z części pisemnej i egzaminu ustnego, zostanie rozegrany 20-21 kwietnia 2023 r. w Legnicy. Zwycięzca Olimpiady Mediewistycznej otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł, a laureaci i finaliści oraz ich opiekunowie nagrody rzeczowe i okolicznościowe dyplomy. Wszelkie pytania można kierować na adres dante164@wp.pl, ewentualnie telefonicznie na numer 660 73 28 37. Zgłoszenia należy wysłać do 10 lutego 2023 r., wykorzystując formularz zgłoszenia na stronie http://alo.legnica.edu.pl.

Więcej informacji o Olimpiadzie Mediewistycznej, jej regulamin oraz wykaz podręczników i lektur znajdą Państwo na stronie: http://alo.legnica.edu.pl/?page_id=6654

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.