6 marca 2024

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na lata 2023-2025″

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, że w trosce o zdrowie psychiczne uczniów dolnośląskich szkół, ponownie realizuje „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na lata 2023-2025” i zaprasza do współpracy szkoły, które jeszcze nie przystąpiły do tego projektu.
Do programu zgłaszać się mogą dzieci i młodzież w wieku 10-19 lat zamieszkujące województwo dolnośląskie lub w ich imieniu rodzic lub opiekun prawny zaniepokojony zachowaniem swojego dziecka. Zgłoszenia można dokonać pod numerem telefonu infolinii 800 805 600 lub na adres e-mail razemlatwiej@cogitozdrowie.pl  Uczniowie, zgłoszeni do programu, objęci będą wsparciem psychologicznym (spotkania diagnostyczne i spotkania wspierające), a koordynatorzy regionalni pozostaną z nimi w stałym kontakcie, służąc pomocą w poruszaniu się między poszczególnymi poziomami pomocy psychologiczno-psychiatrycznej.

Wszystkie materiały dostępne są na stronie Urzędu pod linkiem:

https://umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/profilaktyka/psychiatria-dzieci-i-mlodziezy/

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.