22 września 2016

Profilaktyka w zakresie podnoszenia świadomości i kształtowania postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Wojewoda Dolnośląski oraz Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zaakceptowali Koncepcję działań prewencyjnych ukierunkowanych na aktywność profilaktyczną w zakresie podnoszenia świadomości i kształtowania pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym pn. ALFA” .

Koncepcja zakłada, że projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2016/2017, a adresatami programu będą w pierwszej kolejności dzieci i młodzież wybranych rejonów województwa dolnośląskiego. Na realizacje koncepcji zostaną pozyskane fundusze, w ramach których aktualnie opracowywane będą materiały dydaktyczne, wykorzystywane podczas spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

Adresatów programu podzielono na trzy grupy wiekowe:

 • Grupy zerowe przedszkoli i klasy I-III szkół podstawowych,
 • Młodzież z klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjaliści,
 • Młodzież szkół średnich oraz studenci uczelni wyższych.

Spotkania profilaktyczne w placówkach oświatowych realizowane będą od dnia 3 października 2016 roku.  Prowadzić je będą przeszkoleni funkcjonariusze Policji realizujący zadania z zakresu profilaktyki społecznej, dzielnicowi oraz  oficerowie prasowi poszczególnych jednostek.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału  w tym projekcie.

Dolnośląski Kurator Oświaty

Roman Kowalczyk

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.