14 października 2022

II edycja konkursu „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy uczniów na temat tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa. Konkurs ma charakter drużynowy. Każda ze szkół może zgłosić jedną lub kilka Drużyn Legislacyjnych, liczących od 3 do 10 uczniów. Pracą drużyny powinien kierować nauczyciel-opiekun. Zadaniem każdej Drużyny Legislacyjnej jest przygotowanie propozycji projektu ustawy lub projektu ustawy o zmianie ustawy, który mógłby zostać wprowadzony do polskiego porządku prawnego. Wskazana propozycja projektu powinna być dostosowana pod względem formy edytorskiej i układu treści do wzorów projektów umieszczonych na stronie konkursu.

Dla zwycięskich drużyn organizatorzy przewidzieli nagrody w  wysokości od dwóch do jednego tysiąca złotych, a dla ich opiekunów – od 750 zł do 350 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń przypada na 21 października 2022 r.

Regulamin konkursu oraz więcej informacji na stronie:https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ii-edycja-konkursu-stworz-ustawe-zmieniaj-prawo

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.