13 czerwca 2017

Ewaluacja projektów realizowanych w ramach IV edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.

Informujemy, że w dniu 7.06.2017 r. odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej, w którym uczestniczyli przedstawiciele:

-Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

– Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu,

– Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,

– Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

– Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

– Urzędu Miejskiego Wrocławia,

– Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Celem spotkania było wyłonienie placówek, które najskuteczniej realizowały projekty
w zakresie edukacji ekologicznej, w oparciu o diagnozę potrzeb środowiskowych,  w ramach VI edycji funkcjonowania Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

Analizie poddano 21 arkuszy ewaluacyjnych, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, wg kryteriów:

–  określenie problemu ekologicznego zaobserwowanego w środowisku,

– ocena merytoryczna zrealizowanego projektu (jasno określone cele, integracja treści,
logiczna całość, konsekwentna realizacja, efekty),

–  współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym –  zasięg realizowanych działań.

 

Na tej podstawie wyłoniono do audytu następujące  placówki:

– Przedszkole nr 121 „Zielone Przedszkole” we Wrocławiu

– Przedszkole nr 126  „Różanka” we Wrocławiu

– Przedszkole Integracyjne nr 68 we Wrocławiu,

– Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy,

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. R. Podolskiego w Oleśnicy,

– Szkoła Podstawowa w Ślubowie,

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. J. Twardowskiego w Piławie Górnej

 

Przedstawiciele Forum mają za zadanie do końca czerwca 2017r.  przeprowadzić audyt w wymienionych  placówkach, w zakresie realizowanych zadań opisanych w arkuszach ewaluacyjnych. W trakcie audytu ww. placówki będą miały okazję zaprezentować swoje dokonania w formie prezentacji multimedialnych, ekspozycji kronik i wszelkiej dokumentacji wytworzonej podczas realizacji projektu. Termin wizyty w poszczególnych przedszkolach i szkołach będzie ustalany indywidualnie drogą telefoniczną. Celem audytu, tak jak w poprzednich edycjach, jest wyłonienie Liderów Edukacji Ekologicznej w kategoriach: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum-zespół szkół.

 

W imieniu DFEE  Ewa Kassner

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.