10 listopada 2023

Lekcje historii i tradycji orężnych Wojska Polskiego organizowane przez Klub 4. Regionalnej Bazy Logistycznej

Klub 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu przy ulicy Pretficza 24 zaprasza na  lekcje historii i tradycji orężnych Wojska Polskiego.

Zajęcia skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, obejmują zagadnienia szeroko pojmowanej tematyki wojskowej, patriotycznej oraz wynikające z obchodów rocznic ważnych wydarzeń w historii Polski. Tematy podejmowane w 2023 roku to m.in.: „Powstanie Styczniowe 1863–64”, „Powstanie Warszawskie 1944”, „Polskie symbole narodowe”, „Wojsko Polskie w misjach i operacjach poza granicami państwa”, „Polskie wojska specjalne”.

Udział w lekcjach jest nieodpłatny. Zajęcia w formie wykładu i prezentacji multimedialnej odbywają się w godzinach przedpołudniowych. Dodatkowo prelekcje wzbogacane są wystawami np. ekspozycją medali i ich replik, umundurowaniem i elementami wyposażenia oraz pamiątkami z misji zagranicznych.

Realizowane dotychczas lekcje dla klas mundurowych cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, dlatego też planowane jest zwiększenie zasięgu działań oświatowych.

Szkoły i placówki oświatowe zainteresowane udziałem w zajęciach mogą kontaktować się z  Kierowniczką Klubu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej panią Magdaleną Jelonek (tel. 261 653 701, 695 858 094).

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.