16 kwietnia 2018

Konkurs „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs dotyczący opracowania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w jednej z 32 wskazanych branż, w projekcie: Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II, w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Beneficjentem projektu mogą być przedsiębiorcy lub pracodawcy,  partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, samorząd gospodarczy i zawodowy, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych, właściwi dla branż.

Działania obejmują:

  1. a) opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży zawodowych,
  2. b) opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika,
  3. c) wypracowanie modelu zachęt dla pracodawców angażujących się w proces kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego,
  4. d) ewaluacja wypracowanych rozwiązań w zakresie praktycznej nauki zawodu.

Termin naboru wniosków od 5 kwietnia 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie.

Wszystkie niezbędne informacje są dostępne pod adresem: https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-powr-02-15-00-ip-02-00-001-18-przygotowanie-rozwiazan-w-zakresie-angazowania-pracodawcow-w-organizacje-praktycznej-nauki-zawodu-etap-ii/

Dalsze pytania w zakresie konkursu proszę  kierować na adres: konkurs.pnz@men.gov.pl

Idź do góry