8 grudnia 2022

Bezpłatny udziału szkół i placówek w projekcie pt. „ Lekcja Enter na zDolny Śląsk”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Grantobiorca siódmej edycji projektu „Lekcja Enter”  zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie pt. „ Lekcja Enter na zDolny Śląsk” wszystkie szkoły/placówki oświatowe na terenie Dolnego Śląska. Grant  współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Zapisy do udziału w projekcie  pt. „ Lekcja Enter na zDolny Śląsk” do  31.12.2022 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 278 nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Dolnego Śląska poprzez realizację bezpłatnych i certyfikowanych szkoleń dla nauczycieli.

Uczestnik projektu w ramach realizacji ścieżki edukacyjnej, oprócz szkolenia, będzie miał wsparcie merytoryczne trenera lokalnego (m.in. poprzez mentoring) oraz otrzyma dostęp do platformy e-learningowej z pakietem materiałów pomocnych w realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Korzyści z udziału w ww. projekcie dla nauczyciela to:

 • wiedza o różnorodnych e-zasobach i umiejętności wykorzystywania jej w pracy dydaktycznej,
 • umiejętność pracy w zróżnicowanej grupie pod względem poziomu kompetencji cyfrowych,
 • umiejętność bezpiecznego poruszać się w środowisku cyfrowym,
 • dostęp do kompleksowej wiedzy na platformie Lekcja: Enter,
 • umiejętności tworzenia e-zasobów na potrzeby zajęć,
 • stosownie aktywizujących metody nauczania z wykorzystaniem TIK,
 • wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
 • konsultacje z trenerami.

W załączeniu:

rejestracja szkoły_nauczyciela(PDF, 88KB)

Szczegółowa ścieżka edukacyjna uczestnika Projektu Lekcja Enter na zDolny Śląsk(PDF, 603 KB)

Zasady rekrutacji do projektu Lekcja Enter na zDolny Śląsk_edycja VII(PDF, 563 KB)

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.