16 marca 2023

Zaproszenie uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w IV edycji Programu Mentoringowego.

Fundacja OUR FUTURE FOUNDATION co roku wyłania grono kilkudziesięciu wybitnie uzdolnionych licealistów, którym pomaga dostać się na najlepsze zagraniczne uniwersytety w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. Przez ostatnie 3 lata ze wsparcia Fundacji skorzystało już ponad 150 osób – w tym m.in. Dawid Kopik, który jako jedyny Polak w tym roku dostał się na Yale University – jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie: Artykuł o Dawidzie.

Laureaci Programu OFF otrzymują indywidualny mentoring od studentów i absolwentów najlepszych uniwersytetów na świecie takich jak np. Stanford, Oxford, Cambridge czy LSE. Fundacja zapewnia podopiecznym całoroczną pomoc w przygotowaniu do skomplikowanego procesu rekrutacyjnego na wymarzony uniwersytet oraz wspiera ich finansowo w zakresie zakupu pomocy naukowych i egzaminów wstępnych na studia. Ponadto każdy ze zwycięzców uczestniczy w uroczystej Gali Wręczenia Stypendiów: LINK do wideo oraz Rejsie Mentoringowym na Mazurach: LINK do wideo. Aplikacje do  programu można składać za pośrednictwem formularza internetowego: www.off.org.pl/aplikuj  do końca tego tygodnia (19.03.2023).

Więcej informacji:

Michał Mazur
Fundacja OUR FUTURE FOUNDATION

Inżynierska 4, 81-512 Gdynia
T: 502 896 052

www.off.org.pl

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.