31 października 2023

Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego.

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu oraz Instytut Goethego w Krakowie zapraszają na warsztaty doskonalące dla nauczycieli języka niemieckiego, realizowane w ramach projektu Goethe Institut Krakau:  #krk_vernetzt

 

Warsztaty:  „Schritt für Schritt zur Kommunikation: Mit inspirierenden Unterrichtsszenarios DaF lernen” („Inspirujące scenariusze lekcyjne – czyli sztuka motywacji przez dydaktykę”).

 

Prowadząca:  Beata Hadasz – Instytut Goethego w Krakowie.

Termin:  24.11.2023 (piątek), godz. 10:00.

Miejsce:  Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu.

Czas trwania: 10:00 – 13:15.

Zgłoszenia:

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/m/spr/unt/for/gia/fka.cfm?event_id=25137821&fbclid=IwAR31OF-AhvNMq1VNnLOOEZdSBbamUWh6VHAjYJMJ_UE6TI4s2tAY2Cp4nqI

Zgłoszenia przyjmowane są do 17.11.2023.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Załącznik:

Workshop am 24.11.2023 [PDF, 796 KB]

 

Więcej informacji:

Joanna Mateusiak

Kulturreferat / Referat kultury

Deutsches Generalkonsulat in Breslau

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

Podwale 76

PL- 50-449 Wrocław

Tel.:  +48 71 377 27 51

Fax:  +48 71 342 41 14

E-Mail: Joanna.Mateusiak@diplo.de

Web: www.wroclaw.diplo.de

 

jkaminski@kowroc.pl

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.