26 października 2016

Rusza XIII edycja dolnośląskiego konkursu „SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO”

Szanowni Dyrektorzy,

rusza XIII edycja dolnośląskiego konkursu „SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO” .

Konkurs organizowany jest przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ramach działań Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu  województwa dolnośląskiego.

Celem konkursu jest poprawa stanu bezpieczeństwa w szkole oraz w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie wśród społeczności szkolnej działań  w zakresie:

1) współpracy z lokalnymi podmiotami społecznymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci  i młodzieży,

2) edukacji społeczno – prawnej uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców,

3) profilaktyki zachowań agresywnych i przemocowych, w tym cyberprzemocy,

4) profilaktyki uzależnień,    

5) profilaktyki zachowań antydyskryminacyjnych.

 Regulamin konkursy w załączniku.

Szkoły przystępując do konkursu wskazują jako beneficjenta typ szkoły, w terminie do  dnia   31 października 2016 roku poprzez formularz elektroniczny dostępny pod adresem: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/inne/szkola_dbajaca_bezpieczenstwo

 

regulamin-konkursu-szkola-dbajaca-o-bezpieczenstwa

W przypadku pytań proszę o kontakt z koordynatorem programu: m.lesniak@kuratorium.wroclaw.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.