5 czerwca 2024

PlantHealth4Life w obronie roślin i bioróżnorodności

 

W dniu 15 maja po raz drugi wystartowała kampania #PlantHealth4Life, która prowadzona jest przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Komisję Europejską (KE). W Polsce koordynatorem akcji będzie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Celem kampanii, przebiegającej pod hasłem „Dbaj o zdrowie roślin, chroń życie”, jest zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia roślin wśród mieszkańców Europy i wzbudzenie w nich poczucia zbiorowej odpowiedzialności za ich wspólne dobro. W tej edycji koordynatorzy chcą dotrzeć ze szczegółowymi informacjami do podróżujących, zwłaszcza poza Unię Europejską, a także edukować najmłodszych wraz z ich rodzinami.

Warto rozmawiać o znaczeniu roślin z dziećmi, aby uświadomić im, że rośliny, podobnie jak ludzie
i zwierzęta, mogą cierpieć z powodu chorób różnego pochodzenia oraz szkodników. Osoby wypoczywające na egzotycznych wakacjach niejednokrotnie postanawiają przywieźć jakąś roślinę na własną rękę. Nie zdają sobie jednak sprawy, że w ten sposób mogą sprowadzić chorobę lub szkodnika, które do tej pory nie występowały w Polsce. Taki agrofag może nie tylko zniszczyć wszystkie rośliny w ich domu, ale przy sprzyjających dla niego warunkach, może zadomowić się w naszym kraju na stałe. A to już bardzo poważny problem, który dotknie nie tylko niefrasobliwego podróżnego.

Kontrola fitosanitarna roślin i produktów roślinnych trafiających do Polski z państw trzecich, chroni nasze uprawy, ogrody i rośliny doniczkowe przed „pasażerami na gapę”. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa stoją również na straży zdrowia roślin na rynku wewnętrznym oraz uczestniczą w certyfikacji produktów rolnych, aby miały dostęp do rynków zagranicznych.

Więcej informacji jak chronić zdrowie roślin można uzyskać między innymi na  stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz na stronie kampanii

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.