12 kwietnia 2024

Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych DO HYMNU.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych!

Już po raz siódmy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektor Narodowego Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie „Iuvenales Cantores Lodziensis– pro Europe” organizują Ogólnopolski  Konkurs dla  Szkół Podstawowych DO HYMNU dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.

Jest to wspaniała inicjatywa, której celem jest m.in. doskonalenie przez młode pokolenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukowanie w zakresie szacunku do symboli narodowych, wzbudzenie zainteresowania  historią polskiego Państwa i Narodu oraz wdrażanie do pracy w grupie, a także aktywizacja społeczności lokalnej poprzez włączenie jej do wspólnego śpiewania.

Zachęcamy szkoły do udziału w konkursie.

Nabór trwa od 15  kwietnia do 17 maja  2024  roku.

Więcej szczegółowych informacji, regulamin oraz inne materiały dotyczące konkursu można odnaleźć pod adresem: https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu,

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.