13 listopada 2023

Konkurs „Kalendarz Idiomów Niemieckich 2024″.

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu zaprasza uczniów szkół wszystkich typów do wzięcia udziału w konkursie językowo-plastycznym  na „Kalendarz Idiomów Niemieckich 2024″. Uczestnicy konkursu proszeni są  o przedstawienie niemieckich idiomów w dowolnej technice artystycznej (rysunek kredkami, kredą, tuszem, pastele suche, pastele olejne, akwarela, tempera, wyklejanki, collage, techniki komputerowe) i umieszczenie ich w odpowiednim kontekście w zdaniu. Z najciekawszych 12 prac organizatorzy konkursu przygotują „Kalendarz idiomów niemieckich” na 2024 rok.

Zainteresowani wzięciem udziału w konkursie proszeni są o nadsyłanie prac (wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail, adresem pocztowym, wiekiem autorki/autora oraz wypełnionym formularzem zgody na publikację i przetwarzanie danych osobowych)  do 10.12.2023, drogą pocztową na adres: Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu, ul. Podwale 76, 50-449 Wrocław. W przypadku kalendarzy wirtualnych – drogą elektroniczną na e-mail: Joanna.Mateusiak@diplo.de  Prace konkursowe muszą być wykonane w formacie A4 wyłącznie w układzie poziomym. Przy przesłaniu pracy drogą elektroniczną: rozdzielczość min. 300 dpi, format JPG lub TIF.

Regulamin konkursu i formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Konsulatu:

https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-2-gk-breslau/-/2630690

 

Więcej informacji:

 

Joanna Mateusiak

 

Kulturreferat / Referat kultury

Deutsches Generalkonsulat in Breslau

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

Podwale 76

PL- 50-449 Wrocław

Tel.:  +48 71 377 27 51

Fax:  +48 71 342 41 14

E-Mail: Joanna.Mateusiak@diplo.de

Web: www.wroclaw.diplo.de

jkaminski@kowroc.pl

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.