17 maja 2024

II edycja programu „Odkryjmy to!”- bezpłatne warsztaty pedagogiczne dla dorosłych

Szanowni Państwo !

Informujemy, że Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministrem Nauki i zaprasza placówki oświatowe i edukacyjne, centra kultury oraz biblioteki do kolejnej II edycji programu „Odkryjmy to!”.

Na bezpłatne warsztaty o mądrym eksperymentowaniu z dziećmi, które odbędą się w terminie sierpień-listopad 2024, zostaną zaproszeni rodzice, opiekunowie, edukatorzy, nauczyciele i inne osoby pracujące z dziećmi w wieku szkolnym.

W naborze do programu mogą wziąć udział ośrodki kultury, biblioteki, szkoły podstawowe, świetlice wiejskie i inne tego typu instytucje znajdujące się w miejscowościach do 130 tys. mieszkańców, z utrudnionym dostępem do centrów nauki.

Udział w programie jest bezpłatny.

Placówka goszcząca warsztaty powinna zapewnić salę do przeprowadzenia warsztatów oraz uczestników warsztatów – minimum 20 osób (rodzice, opiekunowie, edukatorzy dzieci uczęszczających do szkół podstawowych lub uczących się w trybie nauczania domowego na poziomie szkoły podstawowej).

Podczas warsztatów uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat mądrego towarzyszenia dzieciom podczas eksperymentowania. Na zajęciach poruszane będą między innymi takie wątki jak: wyzwania poznawcze, perspektywa dziecka, mądre towarzyszenie, pozytywne dowartościowanie, poczucie własnej wartości.

Nabór placówek potrwa do 19 maja 2024 r.

Więcej szczegółowych informacji i  formularz zgłoszenia można odnaleźć na stronie pod adresem: https://www.kopernik.org.pl/edukacja/nauka-dla-ciebie/odkryjmy-to

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.