22 kwietnia 2024

Bezpłatna akcja edukacyjna „Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych”

We wrześniu 2023 roku Krajowa Rada Notarialna we współpracy z izbami notarialnymi rozpoczęła akcję edukacyjną „Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych„. Podobnie, jak w przypadku dotychczas organizowanych akcji: ,Dzień Otwarty Notariatu” (od 2010 r.) oraz „Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku” (od 2015 r.) – jej celem jest podnoszenie świadomości w obszarach prawa leżących w kompetencjach rejentów, jak również uświadomienie konsekwencji nieznajomości prawa. Poprzez takie spotkania przybliża się młodzieży specyfikę zawodu notariusza oraz przekazuje informacje nt. czynności notarialnych, których po osiągnięciu pełnoletności młodzi ludzie mogą dokonywać samodzielnie, w szczególności takich jak:

 • zawarcie umowy sprzedaży (np. charakter umowy sprzedaży – elementy, które taka umowa powinna zawierać, sposoby zabezpieczenia zapłaty),
 • zawarcie umowy darowizny (np. co to jest darowizna, kiedy może zostać odwołana),
 • zawarcie umowy najmu okazjonalnego (w tym poddanie się egzekucji w związku z zawartą umową najmu),
 • sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia (kiedy i po co),
 • złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku (terminy, kolejność dziedziczenia),
 • udzielenie pełnomocnictwa (np. do złożenia bądź odbioru dokumentów na wyższej uczelni),
 • sporządzenie odpisów wierzytelnych (świadectwa, inne dokumenty),
 • kształtowanie postawy obywatelskiej poprzez przybliżanie młodzieży podstawowej wiedzy o konstytucji i funkcjonowaniu instytucji publicznych, a także wyjaśnianie potrzeby uczestniczenia w życiu publicznym poprzez udział w wyborach.

Szkoły zainteresowane zaproszeniem notariusza na wykład proszone są o przesyłanie na adres: rin@wroclaw.notariat.info.pl lub szerer-notariusz@hm.pl zgłoszeń zawierających proponowany termin (data wraz z godziną), adres szkoły oraz dane kontaktowe osoby reprezentującej szkołę. Po umówieniu spotkania otrzymają Państwo informację zwrotną ze szczegółami wykładu oraz kontaktem do wykładowcy.
Wykłady notariusza są bezpłatne. Zachęcamy do skorzystania z wiedzy notariuszy, która z pewnością okaże się pomocna – a być może nawet niezbędna – w wielu sytuacjach życiowych.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.