21 listopada 2023

Zaproszenie do udziału w konkursie „EUROSCOLA”.

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza uczniów i nauczycieli  szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie EUROSCOLA.    Laureaci konkursu otrzymają dofinansowanie z Parlamentu Europejskiego do wyjazdu do Strasburga, gdzie wezmą udział w warsztatach parlamentaryzmu. Osoby wchodzące w skład 10 zwycięskich szkół będą debatować, zajmować stanowiska, negocjować, wprowadzać poprawki, głosować i przyjmować rezolucje dotyczące autentycznych europejskich problemów.

Proponowane zadanie konkursowe ma charakter kreatywny. Każda uczestnicząca w konkursie szkoła ma przygotować jeden film o długości 30 sekund oraz jeden mem zachęcający do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

Termin nadsyłania prac 20 -30 listopada 2023 r.

Regulamin i szczegółowe  informacje o konkursie:

https://warsaw.europarl.europa.eu/pl/news/euroscola-competition

 

Więcej informacji:

Jacek Wasik

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

Jasna 14/16 a, 00-041 Warszawa

jacek.wasik@europarl.europa.eu

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.