29 września 2021

XXVI I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Mazowiecki Kurator Oświaty, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „DELTA” w porozumieniu z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty organizuje na terenie województwa dolnośląskiego XXVII edycję Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „ Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Konkurs jest organizowany we współpracy i pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz  Ministerstwa Obrony Narodowej. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka.

Konkurs jest kierowany do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII i branżowych szkół I stopnia zainteresowanych historią wojskowości.

Zgłoszenia do udziału w XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia” należy dokonać do 22 października 2021 roku wyłącznie przez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie www.losyzolnierza.pl.

Informujemy również, że login i hasło  niezbędne do pobrania  zadań konkursowych ze strony www.losyzlonierza.pl , dyrektorzy szkół mogą pobierać po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielami Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:

 1. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu- wizytator Agnieszka Kuczmowska

tel. 71 340 61 28,

 1. . Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, rejon jeleniogórski – starszy wizytator Helena Adamczewska

tel. 75 641 32 81;

 1. . Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, rejon legnicki – wizytator Teresa Korolska

tel. 76 713 50 54; 

 1. . Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, rejon wałbrzyski – starszy wizytator Jadwiga Warszawa

tel. 571 227 910

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: www.losyzolnierza.pl

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.