4 maja 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- przyznane dofinasowanie

Szanowni Państwo,

informujemy, że Komisja powołana Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2020 r. dokonała oceny złożonych wniosków. Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wnioskach, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Dofinansowanie
na wsparcie szkolnych bibliotek  i bibliotek publicznych w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostało przyznane 180 placówkom.

W załączeniu :

  • wykaz szkół i bibliotek pedagogicznych, którym proponuje się udzielić wsparcia finansowego – zał. nr 1
  • sprostowanie do zał. nr 1
  • wykaz szkół i bibliotek pedagogicznych, których wnioski nie podlegały ocenie ze względów,
    o których mowa w § 9 ust.2 rozporządzenia (wnioski niepełne lub złożone po terminie)- zał. nr 2
  • wykaz szkół i bibliotek pedagogicznych, których wnioski nie zostały uwzględnione wraz ze zwięzłą informacją o przyczynie nieudzielenia wsparcia finansowego –zał. nr 3
  • wykaz szkół, które na dzień 22 kwietnia 2020 r. decyzją organu prowadzącego, zrezygnowały
    z udziału w programie –zał. nr 4
Idź do góry