23 września 2021

Zaproszenie szkół do udziału w międzynarodowych projektach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

W rozpoczętym właśnie roku szkolnym 2021/2022 jednym z priorytetów jest wsparcie uczniów w odbudowie relacji rówieśniczych oraz więzi z nauczycielami. Pomocnym narzędziem w tym zakresie może być międzynarodowa wymiana młodzieży.

To wartościowe narzędzie edukacyjne umożliwia uczniom kontakty z rówieśnikami z innych krajów, i pomimo wciąż trwającej pandemii COVID-19 jest możliwe w formule on-line.

Międzynarodowa wymiana młodzieży służy nie tylko rozwojowi kompetencji językowych. To spotkanie, podczas którego młodzież pod okiem pedagogów uczestniczy w projekcie edukacyjnym, który wspiera wszechstronny rozwój ucznia oraz umożliwia budowanie bezpośrednich relacji z rówieśnikami z innego kraju. Podejmując w projektach realizację tematów z zakresu historii, społeczeństwa, kultury i sztuki, czy też matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych, uczniowie mogą rozwijać i doskonalić wszystkie zdefiniowane kompetencje kluczowe.

Jest wiele podmiotów, których statutowym zadaniem jest pomoc w organizacji i wspieraniu projektów w zakresie międzynarodowej wymiany. Jednym z nich jest Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM), która oferuje merytoryczną i finansową pomoc w zakresie organizacji polsko -niemieckich oraz trójstronnych wymian szkolnych. Organizacja PNWM powołana została przez rządy RP i RFN w 1991 r.

Wobec wyzwań czasu pandemii PNWM wzbogaca ofertę wspierania międzynarodowych partnerstw szkół oraz mobilności uczniów i nauczycieli poprzez np. przeznaczenie dodatkowych środków na pokrycie zwiększonych kosztów programu i/lub podróży oraz na dofinansowanie testów na obecność koronawirusa.

 PNWM oferuje ponadto dofinansowanie spotkań młodzieży organizowanych on-line i/lub w formie hybrydowej. Szkoły mogą przeznaczyć otrzymane środki m.in. na opłacenie kosztów dostępu do platform i narzędzi internetowych, zaangażowanie trenera on-line bądź osoby świadczącej wsparcie techniczne, a także na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną komunikację oraz wymianę.

PNWM opracowała cykl scenariuszy, które krok po kroku podpowiedzą, jak przeprowadzić projekt online. Wszystkie materiały oraz informacje są nieodpłatnie dostępne na stronie www.pnwm.org/koronawirus.

Dla nauczycieli zainteresowanych zdobyciem pogłębionej wiedzy i kompetencji w dziedzinie projektów wymiany szkolnej przygotowano różnorodną ofertę edukacyjną.

Istotne jest, aby uczniowie mogli doświadczyć udziału w międzynarodowej wymianie niezależnie od swojego statusu społecznego, miejsca zamieszkania czy od profilu szkoły. Dzięki wsparciu PNWM jest to możliwe w każdej dogodnej formie (stacjonarnej, hybrydowej i on-line).

PNWM zachęca do szczegółowego zapoznania się z aktualną ofertą prezentowaną na stronie  www.pnwm.org  i skorzystania z zawartych w niej propozycji bezpłatnych warsztatów, konsultacji tematycznych oraz seminariów kontaktowych wspomagających współpracę szkół.

Więcej informacji:

Dominik Mosiczuk

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

Referat wspierania wymiany szkolnej

Inicjatywa „Szkoła żyje wymianą”
ul. Alzacka 18
03-972 Warszawa

tel.: +48 22 5188935

e-mail: dominik.mosiczuk@pnwm.org

www.pnwm.org/szkola

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.