23 września 2021

Zaproszenie szkół do składania wniosków w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpoczyna ostatni,  planowany w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,  IV nabór formularzy zgłoszeniowych.

Projekt dedykowany jest uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych.

Celem projektu jest wzmacnianie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do ich rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, w tym m.in.: nauka języków obcych oraz nabycie i rozwijanie nowych umiejętności.

Głównymi działaniami w projekcie są zagraniczne wyjazdy grup uczniów liczących 10-20 osób wraz z opiekunami, trwające od 7 do 14 dni, do krajów Unii Europejskiej. Do realizacji założeń projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej: szkoły wysyłającej działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i organizacji przyjmującej z innego kraju członkowskiego UE.

Tematyka działań w projekcie  może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową, stanowiącego silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki.

 

Więcej informacji:

Agnieszka Wielgomas

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Aleje Jerozolimskie 142 A,  02-305 Warszawa

Kom.:   728 455 327

Ponadnarodowa mobilność uczniów | Power (frse.org.pl)  

agnieszka.wielgomas@frse.org.pl

jkaminski@kowroc.pl

Czas trwania projektu: 1 września 2018r. – 30 czerwca 2023r.
Budżet projektu: 105 289 723,00 PLN
Wkład UE: 99 277 679,82 PLN

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych działających  w systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 2 pkt 2.
Głównym założeniem projektu są zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej trwające od 7 do 14 dni, dotyczące realizacji dowolnych zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową.
Celem wyjazdów uczniów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Idź do góry