23 września 2021

Zaproszenie szkół do składania wniosków w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpoczyna ostatni,  planowany w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,  IV nabór formularzy zgłoszeniowych.

Projekt dedykowany jest uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych.

Celem projektu jest wzmacnianie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do ich rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, w tym m.in.: nauka języków obcych oraz nabycie i rozwijanie nowych umiejętności.

Głównymi działaniami w projekcie są zagraniczne wyjazdy grup uczniów liczących 10-20 osób wraz z opiekunami, trwające od 7 do 14 dni, do krajów Unii Europejskiej. Do realizacji założeń projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej: szkoły wysyłającej działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i organizacji przyjmującej z innego kraju członkowskiego UE.

Tematyka działań w projekcie  może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową, stanowiącego silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki.

 

Więcej informacji:

Agnieszka Wielgomas

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Aleje Jerozolimskie 142 A,  02-305 Warszawa

Kom.:   728 455 327

Ponadnarodowa mobilność uczniów | Power (frse.org.pl)  

agnieszka.wielgomas@frse.org.pl

jkaminski@kowroc.pl

Czas trwania projektu: 1 września 2018r. – 30 czerwca 2023r.
Budżet projektu: 105 289 723,00 PLN
Wkład UE: 99 277 679,82 PLN

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych działających  w systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 2 pkt 2.
Głównym założeniem projektu są zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej trwające od 7 do 14 dni, dotyczące realizacji dowolnych zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową.
Celem wyjazdów uczniów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.