15 października 2020

Zaproszenie dzieci i młodzież uczącą się języka niemieckiego do udziału w konkursie homonimów niemieckich.

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu zaprasza dzieci i młodzież uczącą się języka niemieckiego do udziału w konkursie homonimów niemieckich, który  odbywa się w ramach obchodów tegorocznego Europejskiego Dnia Języków Obcych. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wybrać dowolny niemiecki homonim, przedstawić go w dowolnej technice artystycznej i umieścić w odpowiednim kontekście w zdaniu (dodać krótki opis).

Prace konkursowe (wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem i wiekiem autora/autorki) należy nadsyłać  do 15.11.2020 drogą elektroniczną na e-mail:  Joanna.Mateusiak@diplo.de lub pocztową ✉️📬 na adres: Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu, ul. Podwale 76, 50-449 Wrocław. Organizatorzy konkursu proszą aby prace konkursowe wykonane były w formacie A4 w układzie poziomym. W przypadku przesyłania prac drogą elektroniczną, minimalna rozdzielczość to 300dpi w formacie JPG lub TIF; optymalnie przesłane przez WeTransfer.

Zaproszenie do udziału w konkursie i przykładowe propozycje homonimów (grafika+opis) znajdują się na Facebooku Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu pod linkiem: https://www.facebook.com/KonsulatNiemiecWroclaw/posts/3299754536740284 oraz https://www.facebook.com/KonsulatNiemiecWroclaw/photos/a.357324837649950/3363847823664288/?type=3&theater

Więcej informacji:

Joanna Matusiak

T: 71 377 27 55

T: 71 377 27 51

Joanna.Mateusiak@diplo.de  

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.