30 września 2016

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu realizuje w roku szkolnym 2016/2017 Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich.

Celem Programu jest wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci, objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu oraz podnoszenie świadomości rodziców i środowiska szkolnego na temat potrzeby wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci  w wieku szkolnym.

Programem objętych zostanie on około 115 000 dzieci, głównie uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Badania będą wykonywane na terenie szkół.

Badanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

  • I etap (wrzesień – grudzień 2016) – 8 województw Polski Wschodniej: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
  • II etap (marzec – czerwiec 2017) – 8 województw Polski Zachodniej: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Warunkiem udziału w Programie jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka na przeprowadzenie badania. Rodzice lub opiekunowie wszystkich dzieci objętych badaniem otrzymają pisemną informację o wyniku badania.

Partnerami programu są:Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”.

Informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej http://www.sponin.org.pl/index_2015.php

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.