17 lutego 2023

Nieodpłatne pozyskanie publikacji z serii wydawniczej „Literatura i Pamięć”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje o możliwości nieodpłatnego pozyskania publikacji z serii wydawniczej Instytutu Pamięci Narodowej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pod nazwą „Literatura i Pamięć” adresowanej do nauczycieli historii i języka polskiego:

 • Jerzy Sikora, Pisarstwo Prymasa Tysiąclecia
 • Krzysztof Dybciak, Pisarz, który został papieżem
 • Wojciech Gruchała,  Stefan Żeromski na drogach niepodległości
 • Andrzej Waśko, Pan Tadeusz. Media pamięci
 • Anna Rzymska, Powracająca pamięć. O prozie i poezji Marka Rymkiewicza.

Dodatkowo IPN proponuje bezpłatne teki edukacyjne pomocne w pracy nauczyciela z uczniem zawierające gotowe scenariusze lekcji. Aktualnie dostępne są następujące tytuły tek:

 • Polski gen Wolności
 • O wieś polską wolną niezależną
 • Piekło zesłania
 • Operacja Polska NKWD
 • Poznański czerwiec 1956
 • Policja Państwowa
 • Zbrodnia pomorska

Istnieje możliwość dostarczenia powyższych publikacji przez IPN do placówek z terenu Polski (poza województwem mazowieckim), a także osobistego odbioru po wcześniejszym kontakcie z IPN.

Osoba do kontaktu z ramienia IPN:

dr Natalia Cichocka, Zastępca Dyrektora ds. Upowszechniania, Wydawnictwo IPN
e-mail: natalia.cichocka@ipn.gov.pl
tel. 22 540 58 86, 22 581 89 54
Instytut Pamięci Narodowej
ul. Janusza Kurtyki 1, 02–676 Warszawa

Seria wydawnicza „Literatura i Pamięć”
Link: https://www.frse.org.pl/platformy-wspolpracy/literatura-i-pamiec-seria-wydawnicza-ipn

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.