3 listopada 2017

Konkurs „Jestem SMART”

Szanowni Państwo,

Czasopismo „TIK w Edukacji” po raz trzeci organizuje konkurs promujący wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkole i poza nią. Tegoroczna edycja skierowana jest do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych.

Celem konkursu jest zachęcenie pedagogów do propagowania mądrego korzystania z tabletów, smartfonów i internetu wśród uczniów, bo możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii
w celach dydaktycznych są ogromne i wzrastają z każdym rokiem. Warto wiedzieć, jak wykorzystać je
w rozsądny sposób – nie tylko do zabawy!

Tegoroczna edycja potrwa do 22 listopada 2017 r., a uczestnicy zmierzą się z jednym zadaniem konkursowym – organizacją wydarzenia pt. „Dzień z Technologią – Jestem SMART”. Wyróżnione szkoły zostaną nagrodzone wartościowymi nagrodami, których łączna wartość wynosi 18 000 zł.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 22 listopada zgłosić zrealizowane wydarzenie i wypełnić formularz dostępny na stronie: http://www.smart.tikwedukacji.pl/zgloszenie/ Wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się podczas IX Ogólnopolskiego Zlotu Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów, który odbędzie się 8 grudnia 2017 roku w Ustroniu. Za merytoryczną stronę konkursu odpowiada jury,
w skład którego wchodzą eksperci dysponujący wiedzą i doświadczeniem z zakresu edukacji oraz szeroko pojętej branży IT.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: http://www.smart.tikwedukacji.pl/

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.