16 września 2016

Inauguracja VI edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

Inauguracja VI edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

W imieniu Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej informuję,
że zainaugurowano VI edycję funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”.

Warunkiem przystąpienia do Sieci, tak jak w poprzednich edycjach,
jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podjęcie działań na rzecz edukacji ekologicznej w swoim środowisku. Szczegółowe informacje o sposobie realizacji projektów i ich ocenie znajdują się
w załączonych materiałach.

Formularz zgłoszeniowy wypełniają wszystkie placówki dla dzieci i młodzieży pragnące funkcjonować w ramach kolejnej edycji Sieci i przesyłają go na adres: Kuratorium Oświaty, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, w terminie do końca marca 2016r.

Po zakończeniu projektu należy również przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, arkusza ewaluacji projektu w terminie do końca marca 2017 r.

Zachęcam wszystkie placówki oświatowe, w szczególności gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do realizacji projektów w ramach naszej Sieci na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podkreślam jednocześnie, że realizacja projektów, w tym również w zakresie ekologii, edukacji pro środowiskowej doskonale wpisuje się w zakres wymagań dotyczących gimnazjalistów, którzy zobowiązani są uczestniczyć w projekcie edukacyjnym realizując wybrane treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczając poza te treści.

Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji
Małgorzata Sandecka

 

Idź do góry