16 września 2016

Inauguracja VI edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

Inauguracja VI edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

W imieniu Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej informuję,
że zainaugurowano VI edycję funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”.

Warunkiem przystąpienia do Sieci, tak jak w poprzednich edycjach,
jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podjęcie działań na rzecz edukacji ekologicznej w swoim środowisku. Szczegółowe informacje o sposobie realizacji projektów i ich ocenie znajdują się
w załączonych materiałach.

Formularz zgłoszeniowy wypełniają wszystkie placówki dla dzieci i młodzieży pragnące funkcjonować w ramach kolejnej edycji Sieci i przesyłają go na adres: Kuratorium Oświaty, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, w terminie do końca marca 2016r.

Po zakończeniu projektu należy również przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, arkusza ewaluacji projektu w terminie do końca marca 2017 r.

Zachęcam wszystkie placówki oświatowe, w szczególności gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do realizacji projektów w ramach naszej Sieci na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podkreślam jednocześnie, że realizacja projektów, w tym również w zakresie ekologii, edukacji pro środowiskowej doskonale wpisuje się w zakres wymagań dotyczących gimnazjalistów, którzy zobowiązani są uczestniczyć w projekcie edukacyjnym realizując wybrane treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczając poza te treści.

Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji
Małgorzata Sandecka

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.