Rekrutacja

6 września 2023

Komunikat w sprawie zasad zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025

Komunikat w sprawie zasad zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025

 W związku z realizacją zadania określonego w art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 900) oraz na podstawie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431) Dolnośląski Kurator Oświaty wprowadza, obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024, zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły określone w załączniku (poniżej).

Załącznik: 2023-2024 zasady zgłaszania zawodów (PDF, 460 KB)

Jednocześnie informujemy, że umieszczenie konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez podmioty działające na terenie szkół województwa dolnośląskiego, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie jest równoznaczne z objęciem danego konkursu honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. I odwrotnie: objęcie danego konkursu honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nie jest równoznaczne z umieszczeniem go w ww. wykazie zawodów.

W zakresie rozpatrywania wniosków organizatorów o umieszczenie konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych informacji udzielają:

 • wizytator Monika Panfil, tel. 71 340 63 38.
 • starszy wizytator Iwona Kondracka-Grzymałkiewicz, tel. 71 340 60 50.

W zakresie udzielania patronatów informacji udziela:

 • starszy wizytator Krystyna Kaczorowska, tel. 71 340 63 43.
16 czerwca 2023

Zarządzenie nr 26/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 czerwca 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2022/23, zmienione uprzednio zarządzeniem nr 17/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 kwietnia 2023 roku

Zarządzenie nr 26/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 czerwca 2023 roku (PDF, 363 KB)

załącznik nr 3: Zawody wiedzy, artystyczne oraz sportowe organizowane w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Dolnośląskiego Kuratora Oświaty: nr 17/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku i nr 26/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku (PDF, 794 KB)

7 czerwca 2023

Zasady przyjmowania do szkół ponadpodstawowych uczniów polskich powracających z zagranicy oraz cudzoziemców

Nauka w Polsce jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Kwestie przyjmowania do szkół uczniów przybywających do Polski z zagranicy reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 900), zwana dalej ustawą oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1283 z późn. zm.), zwane rozporządzeniem.

Uczeń, który ukończył 8-letnią szkołę podstawową, może zostać przyjęty do klasy pierwszej publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej, tj. do liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia. Zasady rekrutacji do szkoły niepublicznej, w tym zasady przyjmowania cudzoziemców, określone są w statucie danej szkoły (art. 172 ust. 2 pkt 7 ustawy). Należy o nie pytać dyrektora szkoły.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku kandydatów do technikum i szkoły branżowej – także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (§ 6 rozporządzenia).

Każdy uczeń, w tym uczeń niebędący obywatelem polskim, jest przyjmowany do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej na podstawie wyników rekrutacji, natomiast w trakcie roku szkolnego – na podstawie dokumentów. Przyjmowanie do wyższych klas szkół ponadpodstawowych odbywa się przez cały rok szkolny. Dyrektor może przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: wyniki egzaminu ósmoklasisty; wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły, brane pod uwagę w danym oddziale tej szkoły; świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (art. 134 ust. 2 ustawy).
W szkołach ponadpodstawowych może być organizowana rekrutacja uzupełniająca, tzw. druga tura rekrutacji. W województwie dolnośląskim terminy rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów, dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakładce Rekrutacja lub bezpośrednio pod linkiem: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/.

Uczeń przybywający z zagranicy, który nie zdawał w Polsce egzaminu ósmoklasisty i nie ma wyników z tego egzaminu, nie może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego, ani w wersji papierowej, ani w wersji elektronicznej, gdyż nie spełnia „łącznie” wszystkich kryteriów rekrutacji określonych w ustawie. To nie oznacza, że taki uczeń nie może zostać przyjęty do szkoły ponadpodstawowej. Po zakończonej rekrutacji oraz w trakcie całego roku szkolnego, dyrektor szkoły, do której aplikuje się o przyjęcie, może przyjąć ucznia do szkoły w miarę wolnych miejsc. Do wybranej szkoły należy złożyć podanie o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (nostryfikacja dokumentów nie jest wymagana).

W przypadku braku dokumentów uczeń przybywający z zagranicy może być przyjęty do szkoły na podstawie oświadczenia rodzica (lub pełnoletniego ucznia), złożonego w formie ustnej lub pisemnej, zawierającego informację o wieku ucznia i sumie lat nauki szkolnej oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, którą z uczniem przeprowadza dyrektor szkoły (§ 11 i § 12 rozporządzenia).

W województwie dolnośląskim informacje o wolnych miejscach w klasach pierwszych będą dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakładce Rekrutacja: https://kowroc.pl/wolne-miejsca, po przekazaniu ich na tę stronę przez komisje rekrutacyjne szkół. Wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych przysługują wszystkim kandydatom do szkoły, bez względu na ich obywatelstwo. Można także samodzielnie szukać wolnych miejsc w szkołach. Baza dolnośląskich szkół (publicznych oraz niepublicznych) jest dostępna na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w zakładce Szkoły i placówki – Baza szkół i placówek lub pod linkiem: https://edu.kuratorium.wroclaw.pl/?m_top=1&m_cen=1. W bazie szkół należy wybrać parametry wyszukiwania, np. Miejscowość, Powiat, Typ jednostki: liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia oraz Publiczność (publiczna lub niepubliczna). W bazie wskazano nazwę i adres szkoły oraz numer telefonu do szkoły.

Jeżeli osoba, która ukończyła za granicą szkołę średnią, posiada świadectwo ukończenia tej szkoły, to może w Polsce kontynuować naukę w publicznej lub niepublicznej szkole policealnej lub kształcić się w formach pozaszkolnych, np. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a jeśli zdała maturę – może iść na studia. O zasady rekrutacji na studia należy pytać na wybranej uczelni wyższej.

Każdy słuchacz przyjmowany do szkoły policealnej musi posiadać wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (art. 136 ust. 1 ustawy). Typy szkół, jakie należy ukończyć, aby uzyskać wykształcenie średnie lub średnie branżowe, wskazuje art. 20 ust. 3 i 4 ustawy. Świadectwo szkoły średniej ukończonej za granicą musi być w Polsce nostryfikowane (§ 2 pkt 3 i § 6 pkt 4 rozporządzenia).

Z kolei kwalifikacyjny kurs zawodowy jest to kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji. Kursy takie mogą być prowadzone przez: publiczne oraz niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła; publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego; instytucje rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową oraz podmioty prowadzące działalność oświatową, posiadające akredytację, zgodnie z art. 117 ust. 2 ww. ustawy.

Komunikaty dla osób, które są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu kuratorium.wroclaw.pl w zakładce: Kształcenie i wychowanieKształcenie ustawiczneKwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) oraz na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu (oke.wroc.pl)
i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (cke.gov.pl).

Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę w publicznej lub niepublicznej branżowej szkole II stopnia albo publicznym lub niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Każdy słuchacz przyjmowany do branżowej szkoły II stopnia musi posiadać wykształcenie zasadnicze branżowe oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (art. 135 ust. 1 ustawy). Świadectwo szkoły ukończonej za granicą musi być w Polsce nostryfikowane (§ 2 pkt 3 i § 6 pkt 3 rozporządzenia).

Uczeń przybywający z zagranicy może zostać przyjęty do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podstawie dokumentów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami (§ 7 rozporządzenia).

 

 

24 kwietnia 2023

Zarządzenie nr 17/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 kwietnia 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2022/23

 

Zarządzenie nr 17/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 kwietnia 2023 roku (pdf)

 

Zawody wiedzy, artystyczne oraz sportowe organizowane w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły po zmianach wprowadzonych zarządzeniem nr 17/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 kwietnia 2023 r. (pdf)

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
27 lutego 2023

Zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

Zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku (PDF, 480 KB)

 

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

załącznik nr 1: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym w roku szkolnym 2022/23 przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne; (PDF, 446 KB)

załącznik nr 2: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe; (PDF, 452 KB)

załącznik nr 3: Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły. (PDF, 790 KB)

 

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w latach szkolnych 2015/2016 – 2021/22 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

załącznik nr 1a: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym w latach szkolnych 2018/19 – 2021/22 przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne; (PDF, 446 KB)

załącznik nr 2a: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym w latach szkolnych 2018/19 – 2021/22 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe; (PDF, 642 KB)

załącznik nr 3a: Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2021/22 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły; (PDF, 720 KB)

załącznik nr 3b: Zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane w latach szkolnych 2015/16 – 2020/21 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły; (PDF, 726 KB)

załącznik nr 3c: Zawody sportowe organizowane w latach szkolnych 2015/16 – 2020/21 przez podmioty działające na terenie szkoły. (PDF, 310 KB)

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024

 

Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadpodstawowych na podstawie art. 132 Ustawy – Prawo oświatowe

logo ko
26 stycznia 2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych

 1. Zarządzenie Nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 roku.(PDF, 488kb)
 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 i terminy składania dokumentów dla kandydatów:

 

13 grudnia 2022

Komunikat w sprawie zasad zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024

W związku z realizacją zadania określonego w art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz na podstawie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431) Dolnośląski Kurator Oświaty wprowadza zasady zgłaszania zawodów wiedzyartystycznych lub sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły określone w załączniku (poniżej).

Załącznik: zasady_zglaszania_zawodow-2022-2023(DOCX, 21KB)

Jednocześnie informujemy, że umieszczenie konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez podmioty działające na terenie szkół województwa dolnośląskiego, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie jest równoznaczne z objęciem danego konkursu honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. I odwrotnie: objęcie danego konkursu honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nie jest równoznaczne z umieszczeniem go w ww. wykazie zawodów.

W zakresie rozpatrywania wniosków organizatorów o umieszczenie konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych informacji udzielają:

 • wizytator Marzena Filusz, tel. 71 340 63 38
 • starszy wizytator Iwona Kondracka-Grzymałkiewicz, tel. 71 340 60 50.

W zakresie udzielania patronatów informacji udziela:

 • starszy wizytator Krystyna Kaczorowska, tel. 71 340 63 43.

 

22 sierpnia 2022

Rekrutacja 2022/2023 – informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego

Informacja o liczbie  wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży działających na terenie województwa dolnośląskiego jest dostępna na stronie internetowej:  https://edu.kuratorium.wroclaw.pl/rekrutacja

Zawarte w zestawieniu dane są zgodne z danymi przekazanymi przez dyrektorów poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

Informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonów:

71 340 63 38 oraz 71 340 60 50.

22 czerwca 2022

Zarządzenie nr 32/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 czerwca 2022 roku dokonujące sprostowania zarządzenia nr 7/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2021/22, zmienionego uprzednio zarządzeniem nr 22/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2022 roku oraz zarządzeniem nr 24/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 maja 2022 roku

Zarządzenie nr 32/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 czerwca 2022 roku(PDF, 335KB)

18 maja 2022

Komunikat w sprawie terminów składania zaświadczeń lub orzeczeń do szkół prowadzących kształcenie zawodowe w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

W przypadku kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy nie będą mogli odbyć odpowiednich badań lekarskich lub psychologicznych przed przyjęciem do szkoły, a co za tym idzie nie będą mogli w tym terminie przedłożyć dyrektorowi szkoły odpowiedniego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzice tych kandydatów lub kandydaci pełnoletni będą zobowiązani do poinformowania o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania  terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, określonym w Zarządzeniu Nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku – tj. do 29 lipca 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 23 sierpnia 2022 r. w postępowaniu uzupełniającym.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa powyżej, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w terminie ww. dokumentów, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

Podstawa prawna:

§ 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 421).

26 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 22/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Zarządzenie nr 22/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  z dnia 26 kwietnia 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 7/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2021/22

Zarządzenie nr 22/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2022 roku (PDF, 322 KB)

załącznik nr 3: Zawody wiedzy, artystyczne oraz sportowe organizowane w roku szkolnym 2021/22 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym po zmianach wprowadzonych zarządzeniem nr 22/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2022 r. (PDF, 821 KB)

10 września 2021

Komunikat w sprawie zasad zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

W związku z realizacją zadania określonego w art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz na podstawie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737) Dolnośląski Kurator Oświaty wprowadza zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły określone w załączniku (poniżej).

Załączniki:

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych w roku szkolnym 2021/22 dla uczniów szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) przez podmioty działające na terenie szkoły. (docx, 21KB)

Formularz zgłoszenia(doc, 72KB)

Jednocześnie informuję, że umieszczenie konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez podmioty działające na terenie szkół województwa dolnośląskiego, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej nie jest równoznaczne z objęciem danego konkursu honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. I odwrotnie: objęcie danego konkursu honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nie jest równoznaczne z umieszczeniem go w ww. wykazie zawodów.

W zakresie rozpatrywania wniosków organizatorów o umieszczenie konkursu w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych informacji udzielają:

 • wizytator Marzena Filusz, tel. 71 340 63 38
 • starszy wizytator Iwona Kondracka-Grzymałkiewicz, tel. 71 340 60 50.

W zakresie udzielania patronatów informacji udziela:

 • starszy wizytator Krystyna Kaczorowska, tel. 71 340 63 43

 

3 sierpnia 2021

Rekrutacja 2021/2022 – informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych

Informacja o liczbie  wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży działających na terenie  województwa dolnośląskiego jest dostępna na stronie internetowej:  https://edu.kuratorium.wroclaw.pl/rekrutacja

Zawarte w zestawieniu dane są przekazywane bezpośrednio przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych.

Informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonów.: 71 340 60 50 oraz 71 340 63 38.

10 czerwca 2021

Zarządzenie nr 21/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie nr 21/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 czerwca 2021 roku

załącznik nr 3: Zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: krajowym, wojewódzkim i powiatowym po zmianach wprowadzonych zarządzeniem nr 21 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 czerwca 2021r

logo Ko
26 lutego 2021

Zarządzenie nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie nr 5 /2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 roku

załącznik nr 1: Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne

załącznik nr 2: Zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe

załącznik nr 3: Zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: krajowym, wojewódzkim i powiatowym

załącznik nr 4: Zawody sportowe organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji określa:  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737.).

29 stycznia 2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 i terminy składania dokumentów dla kandydatów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych. 
 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych.
8 września 2020

Komunikat w sprawie zasad zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

W związku z realizacją zadania określonego w art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) oraz na podstawie § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737) Dolnośląski Kurator Oświaty wprowadza określone w załączniku (poniżej) zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły.

Załączniki:

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych dla uczniów szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) przez podmioty działające na terenie szkoły. (zasady_zglaszania_zawodow.doc)

Formularz zgłoszenia. (formularz_zgloszenia_zawodow.doc)

30 lipca 2020

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

W piątek 31 lipca br. zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r. Szczegółowa informacja dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu oraz terminów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych zamieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ogloszenie-wynikow-egzaminu-osmoklasisty

 

men
29 czerwca 2020

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyznawania 7 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatom na podstawie świadectwa ukończenia szkoły artystycznej (bez wyróżnienia)

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyznawania 7 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatom na podstawie świadectwa ukończenia szkoły artystycznej (bez wyróżnienia), w którego treści w miejscu wyników klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisano średnią ocen równą lub wyższą od 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania, a także świadectwa szkolnego promocyjnego szkoły artystycznej (bez wyróżnienia), które stwierdza zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej, w którego treści w miejscu wyników klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisano średnią ocen równą lub wyższą od 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania.

komunikat_MEN_szkoly_artystyczne

26 czerwca 2020

Uprawnienia finalistów i laureatów

Uprawnienia laureatów i finalistów (uczniów szkół podstawowych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i wojewódzkich konkursów przedmiotowych pn. „zDolny Ślązak” organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty     

Uprawnienia laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych wymienionych w wykazie,
o którym mowa w art.  44 zzzw ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2019, poz. 1481) uzyskują uprawnienia tożsame z uprawnieniami laureatów wojewódzkich lub ponadwojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty np. w województwie dolnośląskim takimi konkursami są konkursy przedmiotowe pod nazwą „Zdolny Ślązak”, o których mowa niżej.

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych

Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty

Laureaci konkursów przedmiotowych „zDolny Ślązak” organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku (art. 44zx ustawy o systemie oświaty, Dz. U. 2019, poz. 1481). Laureaci ww. konkursów otrzymują również najwyższą ocenę na świadectwie z tego przedmiotu.

Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół ponadpodstawowych

Laureaci Konkursów Przedmiotowych „zDolny Ślązak” są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej, międzynarodowej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznego, międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły (art. 132 ustawy Prawo oświatowe, Dz. U. 2020, poz.910).

Uprawnienia finalistów konkursów przedmiotowych

Finaliści konkursów przedmiotowych „zDolny Ślązak”  zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), otrzymują punkty rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w zależności od liczby uzyskanych tytułów:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego „zDolny Ślązak” – 10 punktów
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego „zDolny Ślązak” – 7 punktów
25 maja 2020

Zarządzenie Nr 25 /2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie Nr 4 /2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 (dotyczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r.)

Zarządzenie Nr 25 /2020

Załącznik nr 1 – terminy przeprowadzania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do klasy I publicznej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

Załącznik nr 2 – terminy przeprowadzania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów na semestr pierwszy klasy I publicznej dwuletniej branżowej szkoły II stopnia

Załącznik nr 3 – terminy przeprowadzania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej

Załącznik nr 4 – terminy przeprowadzania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych

Załącznik nr 5 – terminy przeprowadzania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.