15 maja 2017

„Standardy bezpieczeństwa online placówek oświatowych”

Minister Administracji i Cyfryzacji w 2015 r. ogłosił konkurs pt. Działania  na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu, który został skierowany do organizacji pozarządowych. Zadanie to wpisane było we współpracę międzyresortową pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Administracji i Cyfryzacji w harmonogramie Rządowego programu na lata 2014-2016  „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

W wyniku realizacji projektów przyjętych w konkursie zostały opracowane liczne materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych, w tym „Standardy bezpieczeństwa online placówek oświatowych”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, mając na uwadze dużą przydatność   opracowanych materiałów w działaniach wychowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych, informacje o tym zamieściło na stronie internetowej pod adresem:  https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy/bezpieczna-i-przyjazna-szkola/dzialania-krajowe/.

Równolegle materiały zostały udostępnione na stronach:

 • http://bezpiecznyinternet.edu.pl/ – strona powstała w wyniku projektu zrealizowanego wspólnie przez Fundację Odkrywców Innowacji
  i Fundację Drabina Rozwoju. Na stronie dostępne są: publikacja „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych”, Multibook dla dzieci oraz kwerenda skupiająca szereg opracowań, programów
  i wydarzeń, jak również słowniki pojęć;
 • http://ambasadorzy.kulturaonline.pl/ – strona powstała w ramach projektu zrealizowanego przez Fundację dla Kultury.pl. Na stronie dostępna jest platforma e-learningowa zawierająca 15 szkoleń dla profesjonalistów.
 • http://chronmymlodosc.pl/ – strona powstała w ramach projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Na stronie znajdują się materiały dydaktyczne dla młodzieży i profesjonalistów.

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o upowszechnienie informacji w szkołach i placówkach o „Standardzie bezpieczeństwa online placówek oświatowych” i pozostałych materiałach dostępnych na wskazanych w piśmie stronach internetowych.

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.