16 lutego 2017

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich

Szanowni Państwo,

w roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest Program badań przesiewowych słuchu
u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich
. Celem Programu jest wczesne wykrycie, u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego, zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.

Badania przesiewowe słuchu przeprowadzone w latach poprzednich objęły populację ponad 463 tysięcy dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie całej Polski i pokazały, że nawet co 6 dziecko może mieć różnego rodzaju problemy związane ze słuchem, które mają istotne znaczenie dla rozwoju dziecka i wyników nauczania.
Uzyskane wyniki potwierdziły dużą skalę problemu zaburzeń słuchu wśród dzieci w wieku szkolnym dlatego warto skorzystać z możliwości przeprowadzenia bezpłatnych badań przesiewowych słuchu u dziecka.

Celem Programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego, objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu, podnoszenie świadomości rodziców i środowiska szkolnego na temat potrzeby wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci w wieku szkolnym. Populacja objęta badaniami dzieci z klas pierwszych i szóstych, dzieci z klas II-V
w zależności od możliwości organizacyjnych. Warunkiem udziału w Programie jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka na badania. Zakres badań to ankieta audiologiczna
i audiometryczne badanie słuchu w zakresie częstotliwości 500-8000 Hz.

Szczegółowe informacje o Programie na stronie www.sponin.org.pl oraz www.krus.gov.pl

Idź do góry