7 marca 2022

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”- korekta wykazu placówek zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w 2022 r.

Szanowni Państwo .

Informujemy, że w wyniku interpretacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zapisu § 2. pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1675) „punkty przedszkolne” nie są benificjentami wspomnianego Programu.
W związku z powyższym dokonano korekty wykazów organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w roku 2022 i wykluczono 3 punkty przedszkolne zakwalifikowane wcześniej do wsparcia  finansowego. Placówki te dołączono do wykazu  organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w roku 2022, z powodu braków formalnych.
Jednocześnie, w ramach wykorzystania pozostałej kwoty do rozdysponowania wyłoniono 1 szkołę podstawową, spośród tych, które nie zakwalifikowały się do otrzymania wsparcia finansowego z powodu niewystarczających środków. Wyboru dokonano na podstawie przeprowadzonego wcześniej losowania spośród placówek ocenionych na 10 pkt, gdzie 11 pkt było notą maksymalną.

Poniżej prezentujemy skorygowany  „Wykaz organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w ramach realizacji Priorytetu 3  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w 2022”

NPRCz. 2.0- lista zakwalifikowanych podmiotów – korekta

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.