23 marca 2017

KOMUNIKAT DLA SZKÓŁ Z POWIATU WROCŁAWSKIEGO

KOMUNIKAT DLA SZKÓŁ Z POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu uprzejmie informuje o eliminacjach do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych w roku 2017. W związku z powyższym szkoły, które wyrażą chęć wzięcia udziału w Turniejach powinny w wyniku eliminacji szkolnych utworzyć czteroosobową drużynę (2 dziewczynki   i 2 chłopców) w przypadku szkół podstawowych, trzyosobową drużynę w przypadku szkół gimnazjalnych reprezentujące je w dalszych etapach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych trzyosobową drużynę danej szkoły, reprezentującą  ją w dalszych etapach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

W następnym etapie opiekunowie drużyn powinni niezwłocznie zgłosić drużynę do Komisariatu Policji z danej dzielnicy, który w terminie do 15.04.2017r. przeprowadzi eliminacje międzyszkolne na podległym sobie terenie wyłaniając po jednej najlepszej drużynie ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej.

Zgłoszenia zwycięskich drużyn z eliminacji międzyszkolnych z powiatu wrocławskiego Komisariaty Policji przekażą w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2017r.  do Wydziału Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu do kolejnego etapu jakimi są eliminacje powiatowe.

Drużyny, które zgłoszą się po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenie powinno zawierać:

–  numer i adres szkoły,

–  nazwisko opiekuna (nr tel. do szkoły),

–  pełne dane adresowe zwycięskiej drużyny (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nr karty rowerowej lub motorowerowej, lub prawa jazdy kat. AM w przypadku turnieju Motoryzacyjnego nr prawa jazdy).

Finał turnieju na etapie powiatowym odbędzie się na terenie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 29-33 w dniu 29.04.2017r. o godzinie 9.00.                                                 

Osoby biorące udział w turnieju muszą posiadać do wglądu kartę rowerową,  motorowerową lub prawo jazdy kat. AM, prawo jazdy kat. B (dotyczy uczestników konkurencji jazdy sprawnościowej samochodem Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego), legitymację szkolną, pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów oraz zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

 Regulaminy na 2017 rok zostały opublikowane na stronie internetowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego http://www.pzm.pl/

Osobą zajmującą się organizacją turnieju na etapie powiatowym z ramienia WRD KMP  we Wrocławiu jest st. asp. Tadeusz Witkowski tel. 71-340 33 39 lub 71 7824253.

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.