21 września 2016

Uroczystość wręczenia certyfikatu „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo”

W dniu 20 września 2016 r. w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się organizowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ramach Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży działającej przy Wojewodzie Dolnośląskim uroczystość podsumowująca przebieg konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” w roku szkolnym 2015/2016.

zdjęcie 6

W uroczystość uczestniczyli dyrektorzy i koordynatorzy szkół, którym wręczono certyfikaty „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo” oraz członkowie Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży: pana Wojewodę reprezentowali jego doradcy panowie  Damian Mrozek oraz  Marcin Krzyżanowski,  Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego pan Jerzy Więcławski,  Zastępca  Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pan podinspektor Dariusz Matuszczyk a także Nadkomisarz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pani Anna Nęcka,  Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu starszy brygadier Dariusz Buła, Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego we Wrocławiu pan Daniel Woźniak, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli pani Małgorzta Matusiak, Wicedyrektor Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pani Alicja Cisowska, Dyrektor Wydziału, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu pani Agnieszka Kosztyło-Pałys, Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu pan Wincenty Mazurec.

W ramach konkursu szkoły miały za zadanie dokonać diagnozy wstępnej stanu bezpieczeństwa na podstawie przeprowadzonych ankiet w zakresie poczucia bezpieczeństwa, uwzględniając warunki środowiskowe oraz specyfikę szkoły wśród co najmniej 50% uczniów. Na podstawie zebranych danych opracowywano i wdrażano własny szkolny program „Szkoły dbającej o bezpieczeństwo”, który miał na celu poprawę bezpieczeństwa we wskazanych w konkursie obszarach.  Po zrealizowaniu programu uczestnicy konkursu przeprowadzili diagnozę końcową, analizę porównawczą, opracowali i zaprezentowali wnioski końcowe oraz rekomendacje, które zawarli w sprawozdaniach, wskazując efektywność działań oraz wyniki ewaluacji.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiły się 233 szkoły z województwa dolnośląskiego. Efektem finalnym pracy szkół było nadesłanie 151 sprawozdań z realizacji programu. W dniach 7 do 15 lipca 2016 roku Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 we Wrocławiu, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli dokonali analizy nadesłanych przez szkoły sprawozdań a efektem ich skrupulatnej pracy jest 30 finalistów konkursu.

Certyfikat z wyróżnieniem „Szkoły dbającej o bezpieczeństwo” w roku szkolnym 2015/2016 otrzymał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych.

SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO wersja 15 09 16

zdjęcie 2

zdjęcie 3

W kategorii szkoły podstawowe certyfikat „Szkoły dbającej o bezpieczeństwo” otrzymało 13 szkół,

zdjęcie 4

w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych certyfikat otrzymało 16 szkół.

zdjęcie 5

Imprezę uświetnił występ artystyczny wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury  Wrocław- Fabryczna pod opieką pana Aleksandra Piechaczka.

zdjęcie 1

Składam serdecznie gratulacje dyrektorom szkół i całym społecznościom szkolnym, które otrzymały certyfikat,  jednocześnie przypominam, że przyznany certyfikat ma trzyletni okres ważności –  do dnia 30 czerwca 2019 r.

Wszystkim, życzę sukcesów w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Zapraszam do uczestnictwa w następnych edycjach.

 

Dolnośląski Kurator Oświaty

Roman Kowalczyk

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.