15 maja 2023

Zaproszenie Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty do udziału w projekcie

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek

 

 

        W związku z pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie obchodów towarzyszących Beatyfikacji Rodziny Ulmów informuję o zaplanowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty działaniach upowszechniających wiedzę o Polakach, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej. Zwracam się do Państwa z prośbą o włączenie się wraz ze społecznością szkolną do ich realizacji.

Działania zaplanowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty obejmują:

 1. Przesłanie do szkół i placówek oraz zamieszczenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakładce Aktualności materiałów dotyczących Polaków ratujących Żydów opracowanych przez Instytutu Pamięci Narodowejtermin realizacji maj 2023 r.
 2. Stworzenie na platformie kowroc.pl interaktywnego formularza, w którym szkoły i placówki poinformują do 15 wrześniu 2023 r. o zaplanowanych na rok szkoły 2023/2024 działaniach w zakresie ww. tematyki (osoba do kontaktu – starszy wizytator Grzegorz Społowicz).
 3. Udostępnianie w roku szkolnym 2023/2024 strony internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (zakładka – Aktualności) na prezentację przedsięwzięć szkół i placówek propagujących wiedzę o Polakach, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej (osoba do kontaktu – wizytator Paweł Nowak).
 4. Zaproszenie szkół i placówek do prezentacji wystaw w Galerii Kuratorium Oświaty we Wrocławiu propagujących wiedzę o Polakach, którzy ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej (osoba do kontaktu – starszy wizytator Barbara Niziołek).

 

Terminy i temat wystaw:

– Rodzina Ulmów – od 04 września 2023 r. –  30 września 2023 r.;

– Prezentacja działań wokół postaci patrona szkoły przez szkoły noszące imię Ireny Sendler – luty i maj 2024 r.;

– Polacy, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej – marzec 2024 r.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego włączenia się w realizację tego ważnego przedsięwzięcia.

 

Łączę wyrazy szacunku

Dolnośląski Wicekurator Oświaty

 

 

Linki do materiałów opracowanych przez Instytut Pamięci Narodowej:

 

 1. Materiały dotyczące Polaków ratujących Żydów: https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/zapowiedzi-prasowe/181167,TEKST-AUDIO-24-marca-Narodowy-Dzien-Pamieci-Polakow-ratujacych-Zydow-pod-okupacj.html
 2. Film o Ulmach – rodzina zamordowana za pomoc udzielaną Żydom: https://www.youtube.com/watch?v=GDFll-MRVzQ&t=48s
 3. Heroizm przezwyciężył lęk, wywiad z wiceprezesem IPN dr. Mateuszem Szpytmą: https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/181233,Heroizm-przezwyciezyl-lek-Z-Mateuszem-Szpytma-wiceprezesem-Instytutu-Pamieci-Nar.html
 4. Fabularyzowany dokument IPN pt. „Matusia”: https://www.youtube.com/watch?v=t_6lSmBAlSM&t=201s

 

 

W załączeniu:

Pismo Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty (pdf)

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.