7 czerwca 2024

Typowanie kandydatów do stypendium Ministra Edukacji na podstawie osiągnięć uzyskanych w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy!
Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. nr 106 poz. 890 z późn. zm.), uprzejmie proszę o przedstawienie kandydatów do stypendium ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania.

Wniosek o przyznanie ww. stypendium powinien dotyczyć ucznia szkoły publicznej lub niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, który w roku szkolnym 2023/2024 uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, a w szczególności:
1) jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem i finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2) jest laureatem konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
3) jest uczniem szkoły ponadpodstawowej uzyskującym najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
4) uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
5) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie ww. stypendium przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeśli została powołana, w terminie:
1) do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych, tj.: do 26 kwietnia (uczniowie kończący szkołę ponadpodstawową), do 21 czerwca 2024 r . (ósmoklasiści);
2) do dnia 10 lipca 2024 r. – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Uprzejmie proszę o przekazywanie propozycji kandydatów do stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.kowroc.pl Po wypełnieniu danych należy wniosek wydrukować, opieczętować i podpisać oraz w wersji papierowej przesłać wraz z załącznikami na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.

Do wniosku przesłanego w formie papierowej należy dołączyć załączniki, tj. dokumenty poświadczające osiągnięcia kandydata do stypendium. Osiągnięcia sportowe powinny być potwierdzone przez odpowiednie polskie związki sportowe. Proszę również o informację, czy sportowiec jest obecnie członkiem kadry narodowej.
Gromadzeniem informacji oraz weryfikacją merytoryczną wniosków zajmuje się st. wizytator Justyna Madejska: tel. 71 340 60 50, e-mail: jmadejska@kowroc.pl

Małgorzata Henglewska
Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego
i Strategii Edukacyjnej
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
/- podpisano elektronicznie/

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.