6 czerwca 2024

Typowanie do stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół kształcących w formie dziennej, które umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości

Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 750) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. nr 106, poz. 890 z późn. zm.), informuję o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa
Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2023/2024.

Proszę Państwa Dyrektorów o podjęcie – zgodnie z art. 90h ustawy o systemie oświaty oraz § 2 ust. 1-5 ww. rozporządzenia – prac mających na celu wytypowanie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów, tj. umożliwienie samorządom uczniowskim, a jeżeli nie zostały utworzone – komisjom uczniowskim, by przedstawiły sporządzone przez siebie wnioski o przyznanie ww. stypendium radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, w terminie do 24 czerwca 2024r. Rada szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – rada pedagogiczna, zatwierdza jednego kandydata do stypendium.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny. Zatem wnioski powinny dotyczyć kandydatów będących w roku szkolnym 2024/2025 uczniami szkoły kształcącej w formie dziennej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
Zgodnie z art. 90h ww. ustawy stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który:
1) otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen (proszę we wniosku wpisać uzasadnienie, np.: uczeń otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen);
lub
2) wykazał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre (proszę we wniosku wpisać uzasadnienie).

Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzony odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty w terminie do dnia 10 lipca 2024 r.

Uprzejmie proszę o wypełnienie wniosku o przyznanie stypendium PRM w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.kowroc.pl. Po wypełnieniu danych należy wniosek wydrukować, opieczętować i podpisać oraz w wersji papierowej przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.
Można również przesłać przez ePUAP: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (/ij56r1a7pg/SkrytkaESP).

Szkoły, które nie wytypują kandydata, są zobowiązane przesłać w wyżej wymienionym terminie informację o przyczynach takiej decyzji (wzór informacji pod wskazanym adresem strony internetowej).
Gromadzeniem informacji oraz weryfikacją merytoryczną wniosków zajmuje się
st. wizytatorka Justyna Madejska: tel. 71 340 60 50, e-mail: jmadejska@kowroc.pl.

Małgorzata Henglewska
Dyrektor
Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego
i Strategii Edukacyjnej
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.