29 listopada 2023

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 NPRCz 2.0 za 2023 rok

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że na podstawie § 14. ust. 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”,cyt.: „organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3, w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, przekazują wojewodzie sprawozdanie roczne z realizacji Priorytetu 3 Programu”.

W związku z powyższym prezentujemy obowiązujące wzory sprawozdań za 2023 rok wraz z informacją dotyczącą wymaganych danych:

Organ Formularz sprawozdania_Kierunek interwencji 3.1

Organ Formularz sprawozdania_Kierunek interwencji 3.2

Organ Zbiorcze_zestawienie_finansowe

tabela-rozliczenie-wydatkow-ramach-nprc-2.0. za 2023 r. kierunek 3.1

tabela-rozliczenie-wydatkow-ramach-nprc-2.0. za 2023 r. kierunek 3.2

Sprawozdania podpisane przez osobę/osoby do tego uprawnione należy przesłać do dnia 15 stycznia 2024 r.  na adres korespondencyjny Kuratorium Oświaty we Wrocławiu lub podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Ponadto mając na uwadze zapisy §15 ust. 1 i 2 rozporządzenia wszyscy wnioskodawcy i benificjenci obowiązani są do przekazywania danych na potrzeby ewaluacji i monitorowania Programu.

  • Wnioskodawcy, czyli wszystkie placówki, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które składały wnioski o dofinansowanie na rok 2023 (również te, które nie skorzystały z środków finansowych w 2023 roku) uzupełniają zakładkę „Wnioski K.I. 3.1” lub „Wnioski K.I. 3.2” (należy uzupełniać tylko widoczne pola);
  • Benificjenci, czyli placówki, szkoły i biblioteki pedagogiczne objęte wsparcie w roku 2023, we współpracy ze swoimi organami prowadzącymi uzupełniają wszystkie zakładki dotyczące: wniosków, umów i danych sprawozdawczych. (należy uzupełniać tylko widoczne pola)

Tabele monitoringowe dla Priorytetu 3 NPRCz

W uzupełnianiu danych sprawozdawczych pomocne będą dedykowane temu instrukcje i definicje wskaźników zawartych w tabelach, zamieszczone poniżej:

Instrukcja_Część sprawozdawcza tabeli monitoringowej_Kierunek interwencji 3.1-2023

Instrukcja_Część sprawozdawcza tabeli minitoringowej_Kierunek interwencji 3.2-2023

Definicje wskaźników_Tabele_monitoringowe

Ponadto, zważywszy na fakt, iż  powyższe tabele zawierać będą dane osobowe pracowników placówek i szkół oraz organów prowadzących te placówki, konieczne jest podpisanie, przez każdego z nich, klauzuli informacyjnej, dotyczącej współadministrowania ich danymi.

Klauzula_informacyjna_dla_Wnioskodawców_Priorytetu_3_NPRCz_20

Klauzula_informacyjna_dla_beneficjentów_Priorytetu_3_NPRCz 2.0

Uzupełnione tabele monitoringu (tylko w wersji edytowalnej) wraz z odpowiednią klauzulą (dla Benificjentów lub Wnioskodawców), przesłać jako załączniki na adres e-mail:  rozwojczytelnictwa@kowroc.pl   do dnia 10 stycznia 2024 r.

Klauzulę należy  uzupełnić o numer Kierunku Interwencji, wydrukować, podpisać odręcznie i zeskanować w formie pliku PDF.

Nie ma potrzeby przesyłania tabel monitoringowych w formie papierowej !!!

Kontakt do koordynatora Programu: tel. 71 340 63 29, rozwojczytelnictwa@kowroc.pl

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.