28 września 2020

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w czasie epidemii.

Szanowni Państwo,

informujemy, że szkoły i biblioteki pedagogiczne, które wnioskowały o wsparcie na zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i otrzymały wsparcie na 2020 rok, są zobowiązane do prowadzenia działań promujących czytelnictwo . Rodzaj tych działań, ich charakter, termin realizacji zostały określone we wniosku dyrektora o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Zatem przystąpienie danej szkoły/biblioteki pedagogicznej do programu wiąże się nie tylko z zakupem nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej/pedagogicznej, dzięki dotacji uzyskanej z budżetu państwa, ale także z koniecznością prowadzenia działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Szkoły zobowiązały się także do nawiązania współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną.

Ze względu na fakt, że szkoły funkcjonują w zmienionych warunkach organizacyjnych związanych z trwającym stanem epidemii, oczywistym jest, że nie wszystkie zaplanowane przed rokiem działania związane z promocją czytelnictwa (w tym np. organizacja spotkań z udziałem gości spoza szkoły, wystaw, projektów) będą możliwe do zrealizowania.

Zasadne jest, by dyrektor szkoły wraz z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi w danej placówce za realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę, odpowiednio zmodyfikował planowany zakres działań związanych z promocją czytelnictwa. Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, realizacja projektowanych inicjatyw może odbywać się online, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zasadne jest również, by organ prowadzący przygotowując sprawozdanie z realizacji programu kierowane do wojewody – w części dotyczącej realizacji działań – umieścił informacje o modyfikacji planu przedsięwzięć związanych z promocją czytelnictwa.

Należy podkreślić, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Materiał został opracowany na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół. Poradnik zawiera wskazówki, jak organizować nauczanie na odległość czy nauczanie w wariancie mieszanym. W poradniku znalazły się także wskazówki dotyczące pracy nauczycieli bibliotekarzy.

W załączeniu link do poradnika:

https://www.gov.pl/web/edukacja/dobre-praktyki-w-zakresie-zdalnej-edukacji–poradnik-men

Idź do góry