28 września 2020

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w czasie epidemii.

Szanowni Państwo,

informujemy, że szkoły i biblioteki pedagogiczne, które wnioskowały o wsparcie na zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i otrzymały wsparcie na 2020 rok, są zobowiązane do prowadzenia działań promujących czytelnictwo . Rodzaj tych działań, ich charakter, termin realizacji zostały określone we wniosku dyrektora o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Zatem przystąpienie danej szkoły/biblioteki pedagogicznej do programu wiąże się nie tylko z zakupem nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej/pedagogicznej, dzięki dotacji uzyskanej z budżetu państwa, ale także z koniecznością prowadzenia działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Szkoły zobowiązały się także do nawiązania współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną.

Ze względu na fakt, że szkoły funkcjonują w zmienionych warunkach organizacyjnych związanych z trwającym stanem epidemii, oczywistym jest, że nie wszystkie zaplanowane przed rokiem działania związane z promocją czytelnictwa (w tym np. organizacja spotkań z udziałem gości spoza szkoły, wystaw, projektów) będą możliwe do zrealizowania.

Zasadne jest, by dyrektor szkoły wraz z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi w danej placówce za realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę, odpowiednio zmodyfikował planowany zakres działań związanych z promocją czytelnictwa. Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, realizacja projektowanych inicjatyw może odbywać się online, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zasadne jest również, by organ prowadzący przygotowując sprawozdanie z realizacji programu kierowane do wojewody – w części dotyczącej realizacji działań – umieścił informacje o modyfikacji planu przedsięwzięć związanych z promocją czytelnictwa.

Należy podkreślić, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Materiał został opracowany na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół. Poradnik zawiera wskazówki, jak organizować nauczanie na odległość czy nauczanie w wariancie mieszanym. W poradniku znalazły się także wskazówki dotyczące pracy nauczycieli bibliotekarzy.

W załączeniu link do poradnika:

https://www.gov.pl/web/edukacja/dobre-praktyki-w-zakresie-zdalnej-edukacji–poradnik-men

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.