12 września 2016

Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski na Ślęży

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk 9 września uczestniczył w obchodach 1050. Rocznicy Chrztu Polski na górze Ślęża w gminie Sobótka. Odprawiona została Msza Święta, odsłonięta tablica upamiętniająca 1050. rocznicę chrztu oraz zostały wręczone odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP  Andrzeja Dudę.

Chrzest Mieszka I, i tym samym całej Polski, odbył się prawdopodobnie w Wielką Sobotę, która w roku 966 przypadała w dniu 14 kwietnia. Chrzest zapoczątkował proces chrystianizacji, który doprowadził do przyjęcia przez mieszkańców ziem polskich religii chrześcijańskiej. Włączył rodzące się państwo polskie do kręgu cywilizacji zachodniej. Polska została zaliczona do europejskiej społeczności chrześcijańskiej, a jej władca odtąd był traktowany na równi z innymi książętami. Kościół wniósł do Polski wzory organizacji wzmacniającej młode państwo, znajomość pisma (łacina) oraz form kancelaryjnych, niezbędnych w ówczesnej dyplomacji. Chrzest umożliwił rozszerzenie kręgu kultury i tradycji antycznej oraz korzystanie z zachodnich doświadczeń w prowadzeniu upraw rolniczych i budownictwie.

Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski na Ślęży

Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski na Ślęży

Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski na Ślęży

Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski na Ślęży Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski na Ślęży Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski na Ślęży

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.