15 października 2018

Komunikat w sprawie zakazu prowadzenia działalności politycznej w szkołach i placówkach

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w związku z docierającymi do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu informacjami o próbach wykorzystywania społeczności szkolnej do działań o charakterze politycznym przypominam Państwu, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym.

Zgodnie z art. 108 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów. Z zakazu agitacji wyborczej wobec uczniów na terenie szkół wypływa również zakaz umieszczania materiałów wyborczych na ogrodzeniach.

Ponadto przypominam, iż zgodnie z § 3 tego artykułu za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegającej na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego oraz zasadach organizacji wyborów.  Zajęcia takie  powinny się jednak odbywać tylko w formach przewidzianych i dopuszczonych podstawą programową kształcenia ogólnego w sposób niefaworyzujący żadnego ugrupowania ani opcji politycznej. Zarzut agitacji wyborczej dotyczy m.in. działań związanych z wyborami, prowadzonych głównie w okresie kampanii wyborczej, np. przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Nie zwalnia to oczywiście szkół z obowiązku dochowania apolityczności również w pozostałych okresach. Przez apolityczność rozumieć należy zachowanie dystansu do wszelkich omawianych zagadnień, skupianie się na mechanizmach demokracji bez komentowania zjawisk bieżących i bez wartościowania ich uczestników. Celem edukacji pozostaje przygotowanie wychowanków i uczniów do samodzielnego podejmowania decyzji, a nie formowanie ich poglądów. Każda próba wpływania na ich poglądy przez nauczycieli jest nadużyciem.

Należy także pamiętać, że zgodnie z art.  86 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2017.0.59) – w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Zakaz działalności partii  i organizacji politycznych w szkole jest zakazem bezwzględnym.

Dolnośląski Kurator Oświaty

Roman Kowalczyk

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.