15 października 2018

Komunikat w sprawie zakazu prowadzenia działalności politycznej w szkołach i placówkach

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w związku z docierającymi do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu informacjami o próbach wykorzystywania społeczności szkolnej do działań o charakterze politycznym przypominam Państwu, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym.

Zgodnie z art. 108 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów. Z zakazu agitacji wyborczej wobec uczniów na terenie szkół wypływa również zakaz umieszczania materiałów wyborczych na ogrodzeniach.

Ponadto przypominam, iż zgodnie z § 3 tego artykułu za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegającej na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego oraz zasadach organizacji wyborów.  Zajęcia takie  powinny się jednak odbywać tylko w formach przewidzianych i dopuszczonych podstawą programową kształcenia ogólnego w sposób niefaworyzujący żadnego ugrupowania ani opcji politycznej. Zarzut agitacji wyborczej dotyczy m.in. działań związanych z wyborami, prowadzonych głównie w okresie kampanii wyborczej, np. przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Nie zwalnia to oczywiście szkół z obowiązku dochowania apolityczności również w pozostałych okresach. Przez apolityczność rozumieć należy zachowanie dystansu do wszelkich omawianych zagadnień, skupianie się na mechanizmach demokracji bez komentowania zjawisk bieżących i bez wartościowania ich uczestników. Celem edukacji pozostaje przygotowanie wychowanków i uczniów do samodzielnego podejmowania decyzji, a nie formowanie ich poglądów. Każda próba wpływania na ich poglądy przez nauczycieli jest nadużyciem.

Należy także pamiętać, że zgodnie z art.  86 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2017.0.59) – w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Zakaz działalności partii  i organizacji politycznych w szkole jest zakazem bezwzględnym.

Dolnośląski Kurator Oświaty

Roman Kowalczyk

Idź do góry