4 października 2023

Inauguracja IX edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

Szanowni Państwo,

w imieniu Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej informuję, że zainaugurowano IX edycję funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”. Zapraszam do udziału przedszkola,  szkoły i placówki dla dzieci i młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego zamierzające realizować zaplanowane działania w ramach kolejnej edycji.

Wzorem poprzednich edycji warunkiem przystąpienia do Sieci, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zał. 1) oraz podjęcie działań na rzecz edukacji ekologicznej
w środowisku szkolnym i lokalnym w okresie 6 miesięcy. Ważne jest też, by podejmowane działania projektowe były dokumentowane w rożnej formie (kroniki, albumy, ankiety, wywiady, dokumentacja fotograficzna, filmowa, testy osiągnięć uczniów, i in.) oraz umieszczane na stronę internetową przedszkola, szkoły, placówki w jednej z zakładek.  Szczegółowe informacje o sposobie realizacji projektów i ich ocenie znajdują się w załącznikach, które zostały w stosunku do poprzednich edycji nieco zmodyfikowane.

Termin nadesłania formularzy zgłoszeniowych na adres: Kuratorium Oświaty, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, upływa 22 października 2023 r.

Arkusz ewaluacji projektu- po zakończeniu projektu należy również przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w terminie do końca kwietnia 2024 r.

Życzę Państwu Dyrektorom Przedszkoli, Szkół i Placówek oraz Nauczycielom, Dzieciom, Uczniom
i ich Rodzicom powodzenia w realizacji projektów, a także liczę na zaangażowanie całej społeczności szkolnej.

Zasady przystapienia do sieci

zal.-1-formularz-zgloszeniowy IX inauguracja

zal.-2-arkusz-ewaluacji-projektu IX edycji

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.